Göteborg omvandlas till en sammanhållen och modern stad

Publicerad 15 juni 2017
Text: Annika Wihlborg

Illustration: Kanozi arkitekter
Illustration: Kanozi arkitekter
Göteborgsregionen karakteriseras av en snabb tillväxttakt och en historiskt hög nybyggnationstakt. Många nya bostäder byggs i hela Storgöteborg. Samtidigt pågår ett flertal omfattande infrastrukturprojekt inom ramen för Västsvenska paketet. Hela innerstaden ska dessutom länkas samman med hjälp av Vision Älvstaden.

Björn Siesjö, stadsarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad. Foto: Beatrice Törnros
Björn Siesjö, stadsarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad. Foto: Beatrice Törnros
– För närvarande pågår arbetet med att omvandla Göteborg från en stad som genomkorsas av en mängd större trafikleder till en sammanhållen och förtätad stad som planeras utifrån gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafikpassagerares villkor, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad.

Mer än 5 000 nya bostäder per år
Nya bostäder byggs på flera håll i Göteborgsregionen, både i form av förtätningsprojekt och helt nya stadsdelar. Staden kommer att behöva ett tillskott på drygt 5000 nya bostäder per år under de kommande åren.
– Det byggs även många nya bostäder i miljonprogramsområdena, däribland Biskopsgården och Frölunda/Tynnered. Ytterligare ett intressant projekt är Gullbergsvass och Backa­plan, som omvandlas från externt köpcentrum till en tät stadsdel med såväl bostäder som handel. Det här är bara några exempel på spännande bostads- och stadsutvecklingsprojekt i vår region. Den historiskt höga byggtakten väntas hålla i sig i många år framöver, säger Björn Siesjö.

Västsvenska paketet
I infrastruktursatsningen Västsvenska paketet ingår flera projekt, däribland nya Marieholmstunneln, nedsänkningen av E45 mellan Lilla Bommen och Marieholm samt Västlänken som är cirka åtta kilometer lång, varav drygt sex kilometer kommer att bestå av tunnel. Projektet omfattar även tre underjordiska stationer som kommer att byggas vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen.
Ytterligare ett intressant projekt är stationsområdet i Göteborg, som under de kommande åren genomgår en omfattande utvecklingsprocess. Arbetet med att utveckla centralstationsområdet har en nära anknytning till Vision Älvstaden, Göteborgs vision för framtidens regionala stadskärna med kontor, handel, bostäder och ett resecentrum.