Etikettarkiv: Göteborgs stad

”Det är hos oss det händer i 25–30 år framåt”

Anna Nordén, utvecklingschef, Magnus Uhrberg, projektledare och Thomas Johnsson, kommunikatör. Foto: Patrik Bergenstav
Anna Nordén, utvecklingschef, Magnus Uhrberg, projektledare och Thomas Johnsson, kommunikatör. Foto: Patrik Bergenstav
Göteborg står inför den största och mest omfattande stadsutvecklingen i modern tid. Här ska investeras 1 000 miljarder kronor de närmsta 20 åren. Nu behöver staden rusta upp med en av de viktigaste byggstenarna – arbetskraften.

– Det är här det händer och det kommer att hända i tjugofem, trettio år framåt. Göteborg ska växa med nära en tredjedel till 2035. Det är roliga saker, vi bygger inte bara bostäder utan även en linbana och en ny bro över älven och helt nya stadsdelar. För att klara det måste vi vara innovativa och hitta nya kreativa sätt, säger Magnus Uhrberg, projektledare på fastighetskontoret i Göteborg.
Bland annat handlar det om att bygga på platser som tidigare användes till annat, men som nu har avvecklats och därmed har frigjort stora ytor för bostads- och stadsbyggande istället.
– Vi har haft många gamla varvs- och industriområden som legat otroligt centralt. Tittar vi på de bostadsprognoser vi har ser vi att det ska bli 53 000 färdigställda bostäder under den närmsta tioårsperioden och nationellt sett pratas det om att det behövs 710 000 bostäder. Då är vi nästan uppe på ett nytt miljonprogram, säger Magnus Uhrberg.

Sofia Ymén, projektledare.
Sofia Ymén, projektledare.
Teknisk kompetens och kreativitet sökes
De enorma byggprojekten kommer att kräva en löpande och säker kompetensförsörjning för att hålla planeringen och uppnå resultat. Sofia Ymén är projektledare för ett unikt samarbete mellan de tekniska förvaltningarna och några av de kommunalt ägda bolagen som gemensamt berörs av Göteborgs Stads stadsutvecklingsuppdrag.
– Vi vill och behöver tillsammans hitta nya vägar till kompetensförsörjningen. Göteborgs Stad arbetar redan på flera fronter med att locka fler att studera till tekniska yrken. I det här projektet ligger fokus på att attrahera och behålla yrkesverksamma och på att säkerställa att vi har en stor bredd av arbetsplatser med utmanande, spännande och varierande arbetsuppgifter att erbjuda, säger hon.
Som arbetsgivare blir det viktigt för Göteborgs Stad att skapa ytterligare fler hållbara och innovativa arbetsplatser där alla medarbetares kreativitet tas tillvara, arbetsplatser som tillgodoser både en god arbetsmiljö och balans i livet.
– Vi ser att den inhemska kompetensen inte kommer att räcka till utan vi kommer på olika sätt att behöva bredda oss på arbetsmarknaden och till exempel ta tillvara teknisk kompetens även hos medarbetare som ännu inte behärskar det svenska språket, projektet har ett sånt fokus också, säger Sofia Ymén.

Hela staden samarbetar
För att klara av den snabba byggtakten har Göteborgs Stad startat bolaget Framtiden Byggutveckling som för allmännyttan ansvarar för all nyproduktion av hyreslägenheter.
– Vårt uppdrag är att kraftigt öka byggtakten och att bygga över hela staden. Det kan vara i våra ytterområden långt från stadskärnan, men det handlar också om att låta staden växa ihop, säger Anna Nordén, utvecklingschef på Framtiden Byggutveckling.
– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och det är något som vi jobbar aktivt med. Till oss kommer de som vill vara med och bidra till samhällsutvecklingen och de stora utmaningarna vi har framför oss, säger hon.

Följ utvecklingen på ny webb
Invånarna kommer att märka av och beröras när Göteborg växer. All information om byggprojekten och Göteborgs stadsutveckling kommer att finnas tillgänglig på Stadsutvecklingswebben.
– Ett av syftena med webbplatsen är att göra processen begriplig där flera aktörer är inblandade under långt perspektiv. Stadsutveckling handlar inte bara om att bygga hus och nya vägar utan om hur livet ska vara för dem som bor, besöker och jobbar i Göteborg när det är färdigt, säger Thomas Johnsson, kommunikatör och redaktionsledare för webbplatsen.

Göteborgs stad
I Göteborg pågår ett antal olika stadsutvecklingsprojekt. Målet är att skapa en grön och nära storstad för alla. Flera av projekten tar sikte på stadens 400-årsjubileum år 2021. Då är målet att en linbana och nya Hisingsbron ska vara på plats och binda samman staden över älven. Då ska också 7 000 extra bostäder, utöver ordinarie produktion, stå inflyttningsklara, som en del i innovationsprojektet BoStad2021. www.bostad2021.se

Bolaget Framtiden Byggutveckling bildades 2016 och ska gå från 0 kronor till 3 miljarder kronor i omsättning på tre år. Framtidenkoncernen omfattar bostäder, fastighetsförvaltning och produktion av nya bostäder. www.framtiden.se

Stadsutvecklingswebben informerar om byggprocessens olika faser. Här kan du följa Göteborgs resa mot framtiden och se en del av de projekt som du skulle kunna arbeta med i Göteborgs Stad. www.stadsutveckling.goteborg.se

Vill du arbeta med stadsutveckling i Göteborg?
Lediga jobb hittar du på www.goteborg.se/ledigajobb

www.goteborg.se/ledigajobb

Göteborg omvandlas till en sammanhållen och modern stad

Illustration: Kanozi arkitekter
Illustration: Kanozi arkitekter
Göteborgsregionen karakteriseras av en snabb tillväxttakt och en historiskt hög nybyggnationstakt. Många nya bostäder byggs i hela Storgöteborg. Samtidigt pågår ett flertal omfattande infrastrukturprojekt inom ramen för Västsvenska paketet. Hela innerstaden ska dessutom länkas samman med hjälp av Vision Älvstaden.

Björn Siesjö, stadsarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad. Foto: Beatrice Törnros
Björn Siesjö, stadsarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad. Foto: Beatrice Törnros
– För närvarande pågår arbetet med att omvandla Göteborg från en stad som genomkorsas av en mängd större trafikleder till en sammanhållen och förtätad stad som planeras utifrån gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafikpassagerares villkor, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad.

Mer än 5 000 nya bostäder per år
Nya bostäder byggs på flera håll i Göteborgsregionen, både i form av förtätningsprojekt och helt nya stadsdelar. Staden kommer att behöva ett tillskott på drygt 5000 nya bostäder per år under de kommande åren.
– Det byggs även många nya bostäder i miljonprogramsområdena, däribland Biskopsgården och Frölunda/Tynnered. Ytterligare ett intressant projekt är Gullbergsvass och Backa­plan, som omvandlas från externt köpcentrum till en tät stadsdel med såväl bostäder som handel. Det här är bara några exempel på spännande bostads- och stadsutvecklingsprojekt i vår region. Den historiskt höga byggtakten väntas hålla i sig i många år framöver, säger Björn Siesjö.

Västsvenska paketet
I infrastruktursatsningen Västsvenska paketet ingår flera projekt, däribland nya Marieholmstunneln, nedsänkningen av E45 mellan Lilla Bommen och Marieholm samt Västlänken som är cirka åtta kilometer lång, varav drygt sex kilometer kommer att bestå av tunnel. Projektet omfattar även tre underjordiska stationer som kommer att byggas vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen.
Ytterligare ett intressant projekt är stationsområdet i Göteborg, som under de kommande åren genomgår en omfattande utvecklingsprocess. Arbetet med att utveckla centralstationsområdet har en nära anknytning till Vision Älvstaden, Göteborgs vision för framtidens regionala stadskärna med kontor, handel, bostäder och ett resecentrum.