Etikettarkiv: Samhällsbyggnadskontoret

Ta chansen att växa som ingenjör i Umeå kommun

Jonas Andersson och Johan Granberg på samhällsbyggnadskontoret i Umeå. Foto: Emil Nyström
Jonas Andersson och Johan Granberg på samhällsbyggnadskontoret i Umeå. Foto: Emil Nyström

Umeå växer så det knakar. Kommunens vision är att 2050 ha 200 000 invånare, och ett led i den målsättningen är en satsning på att bygga 2 000 nya bostäder varje år samt ha ett starkt fokus på utveckling av fastigheter för näringslivet.

Visionen har medfört en stark tillväxt för kommunens samhällsbyggnadskontor, vilket i sin tur har resulterat i en både utmanande och utvecklande arbetsmiljö för kontorets medarbetare.
– Att Umeå kommun satsar på tillväxt märks bland annat i kommunens detaljplaner; Det satsas både på möjligheten att bygga bostäder och på utrymmen för verksamheter. Samhällsbyggnadskontoret blir därmed spindeln i nätet både för ett flertal kommunala bostadsbolag, för privata aktörer inom näringslivet och för medborgare som bygger egna bostäder, berättar Jonas Andersson, bygglovschef.

Verkar i en expansiv region
Jonas är civilingenjör med inriktning väg- och vattenbyggnad och har arbetat på Umeå kommun sedan 2001. Sedan 2012 har han axlat rollen som bygglovschef.
– Jag trivs väldigt bra, dels på grund av att jag har kunnat växa i min roll inom kommunen och dels för att jag uppskattar att få möta medborgarna. Umeå är en mycket bra arbetsgivare som aktivt strävar efter att erbjuda nya möjligheter för oss anställda. Sedan är det både roligt och utvecklande att arbeta i en politiskt styrd organisation i en så expansiv region – man behöver känna sig bekväm i myndighetsrollen. Utmaningen för närvarande är kompetensförsörjningen så att vi får en rimlig arbetsbelastning.

Tydlig vilja till utveckling
De senaste tio åren har samhällsbyggnadskontoret nämligen vuxit kraftigt och under det kommande året finns det ett behov av att rekrytera ytterligare ingenjörer, arkitekter och handläggare. Ett av kontorets nyare tillskott är Johan Granberg. Liksom Jonas är han ingenjör, fast med inriktning byggteknik. Efter examen från Umeå universitet arbetade han ett knappt år som handläggare och byggnadsinspektör i Skåne innan han sökte sig tillbaka till Umeå.
– Umeå är hemmaplan. Det är här jag har familj och vänner och det är verkligen en jättetrevlig stad. Efter att ha varit här i drygt ett år vet jag att jag gjorde rätt val – det märks en tydlig vilja att utveckla kommunen och få den att växa. Vi har hög ärendeingång och därmed har vi möjligheten att arbeta med både små och stora projekt och att hjälpa invånarna med lagstiftning och bygglov. Uppdraget är naturligtvis att säkerställa att Umeå byggs på ett sätt som stämmer överens med planeringen och som är rätt för alla, säger Johan.
Han berättar att arbetet är både omväxlande och utvecklande och att han själv kraftigt har kunnat bredda sin kompetens sedan han kom till Umeå.
– Det är ett oerhört brett arbetsområde, men det finns goda möjligheter att fördjupa och nischa sig eller prova på andra roller, om det är något som lockar. Det viktiga är dock att det blir rättvist för medborgarna – det är ju för deras skull vi är här.

En flexibel arbetsmiljö
Kommunen strävar aktivt efter att befästa en flexibel arbetsmiljö där medarbetarnas förutsättningar och målsättningar beaktas. Förutom att uppmuntra ett ständigt internt kunskapsutbyte och tillhandahålla kurser och föreläsningar för kompetensutveckling tas också stor hänsyn till medarbetare med familj.
– Vi försöker alltid anpassa arbetet för att det ska fungera för både den enskilde och för verksamheten – vi har ett härligt gäng med högt i tak som stöttar varandra, säger Jonas. Han får medhåll från Johan, som betonar att kommunens storlek är en faktor som spelar in.
– Här är alla dörrar öppna och vi lär av varandra. Eftersom Umeå är en ganska stor kommun har man som ny ingenjör en stor trygghet, då det alltid finns någon att bolla med och fråga. Det är verkligen en förmån gentemot många mindre kommuner, avslutar han.

Samhällsbyggnadskontoret Umeå kommun

Umeås silhuett förändras i snabb takt. Kommunens tillväxtmål om 200 000 invånare senast 2050 är utgångspunkt i stadsplaneringen. Med det invånarantalet blir Umeå norra Sveriges självklara huvudstad med ett rikt och spännande stadsliv. För att staden ska kunna växa behövs utrymme för fler invånare, bostäder och arbetsplatser.
Stadsplanering berör alla som lever och verkar i Umeå. Stadsplanering handlar om att utveckla, förändra och bevara den gemensamma livsmiljön. Bygglov ansvarar bland annat för bygglov, tillsyn, rivningslov, marklov, påföljder och ingripanden enligt plan- och bygglagen, men även strandskyddsdispenser enligt miljöbalken.

Umeå kommun
Skolgatan 31 A
901 84 Umeå
Tel: 090-16 10 00
E-post: umea.kommun@umea.se
www.umea.se

Umeå kommun utvecklas med medborgaren i fokus

Mattias Lönn, förrättningslantmätare och Marie Frostvinge, trafikplaneringschef hos Umeå kommun. Foto: EdelPhoto
Mattias Lönn, förrättningslantmätare och Marie Frostvinge, trafikplaneringschef hos Umeå kommun. Foto: EdelPhoto
I Umeå utvecklar och bygger Samhällsbyggnadskontoret en attraktiv stad enligt hållbara och certifierade metoder. Här arbetar medarbetarna kring ett medborgarfokus med snabba beslutsvägar och nära samarbeten.

Inom Samhällsbyggnadskontorets organisation finns en mängd olika kompetenser vilka tillsammans skapar ett brett och kompetent arbetsklimat med stora möjligheter till intressanta arbetsuppdrag samt personlig utveckling i yrkeslivet. Förrättningslantmätaren Mattias Lönn arbetar i lantmäteriprocessen på den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) i Umeå kommun och sökte sig till kommunen för att det var en intressant arbetsgivare med många verksamheter i kärnan av samhällsbyggnadsprocessen.
– Min bild av Umeå kommun är att det finns spännande arbetsuppgifter och att vi är i uppstartsfasen för många intressanta projekt, till exempel för Norrbotniabanan, Västra länken och VA-utbyggnaden inom kommunen. Kompetensutveckling uppmuntras och man får ta stort eget ansvar utifrån vad tjänsten kräver. Inom KLM erbjuds till exempel nyutexaminerade att ta del av ett större utbildningspaket som är framtaget i samarbete med statliga lantmäteriet. Nyanställda inom lantmäteriprocessen tilldelas exempelvis en handledare för att snabbt komma in i processerna. Förutom detta är kommunen dessutom en stor arbetsgivare så det finns goda chanser att prova nya roller. Jag trivs verkligen, betonar han.

Direktkontakt med invånarna
Mattias berättar att ett av kommunens mål är att växa till 200 000 invånare och att expansionen sker med ett tydligt medborgarfokus. I arbetet beaktas vad som är bäst för medborgarna, såväl på näringslivsnivå som för en attraktiv stad och ett gott samhälle.
– Inom Lantmäteri arbetar vi med en mängd olika samhällsbyggnadsuppdrag. I verksamheten finns delprocesserna Geodesi, Geografiska data, GIS och KLM. Vår huvuduppgift inom KLM är att besluta i fastighetsbildningsärenden och det uppdraget omfattar allt från inmätning och markering av fastighetsgränser, framtagande av förrättningskartor, till uppdatering av fastighetsregistret och registerkartan. I mer omfattande förrättningar krävs vanligtvis att vi håller sammanträden med sakägare, samråder med andra myndigheter och eventuellt behandlas vissa värderingsfrågor. Förutom detta erbjuder vi även viss fastighetsrättslig service.

Unik arbetscertifiering
Det händer mycket i Umeå – förutom arbetet med Norrbotniabanan och Västra länken arbetar kommunen med bland annat bostadsbebyggelse och har som mål att bostadsbyggandet ska öka till 2000 enheter per år. Arbetet vid kommunen spänner från ax till limpa och omfattar allt från översiktsplaner till detaljplanering, godstrafik, trafiksäkerhetsplanering och mycket annat.
– En grundpelare för arbetet är att varje projekt ska drivas på ett funktionellt, estetiskt, hållbart och säkert sätt i en klok, väl avvägd kombination, en inställning som har lett till att kommunen är certifierade enligt kvalitetsledningssystemsstandarder. Jag känner inte till en enda kommun som på ett liknande sätt arbetar systematiskt med sin stadsbyggnad, framhåller trafikplaneringschefen Marie Frostvinge vid Gator och parker, vars verksamhet ansvarar för planering, uppbyggnad, utveckling och förvaltning av kommunens offentliga utomhusmiljöer.
– På många andra håll är kompetensen beroende av medarbetarna, vilket kan medföra utmaningar vid exempelvis pensionsavgångar, men vi har rutiner och checklistor över våra arbetsuppgifter. Det gör att introduktion av ny personal förenklas avsevärt. Tack vare detta kan vi på ett effektivt sätt sköta fler och fler ärenden varje år och i större utsträckning hantera förfrågningar direkt från allmänheten, fortsätter hon.

Skapar en hållbar utveckling
Det systematiska kvalitetsarbetet är nära knutet till att skapa en hållbar utveckling för Umeå vilket hittills inkluderar ett mängd olika satsningar. De olika satsningarna drivs bland annat inom ett flertal program för att på bästa sätt hitta de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå uppsatta mål. Det kan röra sig om att öka andelen cyklister, skapa bättre förutsättningar för godsleverantörer eller helt enkelt skapa en attraktiv stadsbild.
– Några exempel på program som Gator och parker ansvarar för är cykeltrafikprogrammet, godstrafikprogrammet, parkeringsprogrammet och trafiksäkerhetsprogrammet. Just trafiksäkerhet har varit en kärnfråga för oss i många år; vi ligger långt framme inom det området och säkerhetstänket genomsyrar även övriga program och planeringsskeden, berättar Marie.
– Satsningarna inom programmen är mångfacetterade och de visar hur varierad vår uppgift här faktiskt är och hur den ligger nära hela samhällsbyggnadsprocessens kärna. Vi bygger Umeå för medborgarna, avslutar Marie.

Umeå kommun
Umeå kommuns tillväxtmål om 200 000 invånare senast 2050 är utgångspunkt i stadsplaneringen. Med det invånarantalet blir Umeå norra Sveriges självklara huvudstad med ett rikt och spännande stadsliv. Det är en spännande utmaning att planera för en kraftig tillväxt och samtidigt styra utvecklingen mot en långsiktigt hållbar stad ur ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv.

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
Tel. vxl: 090-16 10 00
E-post: umea.kommun@umea.se
www.umea.se

www.umea.se