Presentation

Umeå kommun utvecklas med medborgaren i fokus

Publicerad 15 juni 2017

Mattias Lönn, förrättningslantmätare och Marie Frostvinge, trafikplaneringschef hos Umeå kommun. Foto: EdelPhoto
Mattias Lönn, förrättningslantmätare och Marie Frostvinge, trafikplaneringschef hos Umeå kommun. Foto: EdelPhoto
I Umeå utvecklar och bygger Samhällsbyggnadskontoret en attraktiv stad enligt hållbara och certifierade metoder. Här arbetar medarbetarna kring ett medborgarfokus med snabba beslutsvägar och nära samarbeten.

Inom Samhällsbyggnadskontorets organisation finns en mängd olika kompetenser vilka tillsammans skapar ett brett och kompetent arbetsklimat med stora möjligheter till intressanta arbetsuppdrag samt personlig utveckling i yrkeslivet. Förrättningslantmätaren Mattias Lönn arbetar i lantmäteriprocessen på den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) i Umeå kommun och sökte sig till kommunen för att det var en intressant arbetsgivare med många verksamheter i kärnan av samhällsbyggnadsprocessen.
– Min bild av Umeå kommun är att det finns spännande arbetsuppgifter och att vi är i uppstartsfasen för många intressanta projekt, till exempel för Norrbotniabanan, Västra länken och VA-utbyggnaden inom kommunen. Kompetensutveckling uppmuntras och man får ta stort eget ansvar utifrån vad tjänsten kräver. Inom KLM erbjuds till exempel nyutexaminerade att ta del av ett större utbildningspaket som är framtaget i samarbete med statliga lantmäteriet. Nyanställda inom lantmäteriprocessen tilldelas exempelvis en handledare för att snabbt komma in i processerna. Förutom detta är kommunen dessutom en stor arbetsgivare så det finns goda chanser att prova nya roller. Jag trivs verkligen, betonar han.

Direktkontakt med invånarna
Mattias berättar att ett av kommunens mål är att växa till 200 000 invånare och att expansionen sker med ett tydligt medborgarfokus. I arbetet beaktas vad som är bäst för medborgarna, såväl på näringslivsnivå som för en attraktiv stad och ett gott samhälle.
– Inom Lantmäteri arbetar vi med en mängd olika samhällsbyggnadsuppdrag. I verksamheten finns delprocesserna Geodesi, Geografiska data, GIS och KLM. Vår huvuduppgift inom KLM är att besluta i fastighetsbildningsärenden och det uppdraget omfattar allt från inmätning och markering av fastighetsgränser, framtagande av förrättningskartor, till uppdatering av fastighetsregistret och registerkartan. I mer omfattande förrättningar krävs vanligtvis att vi håller sammanträden med sakägare, samråder med andra myndigheter och eventuellt behandlas vissa värderingsfrågor. Förutom detta erbjuder vi även viss fastighetsrättslig service.

Unik arbetscertifiering
Det händer mycket i Umeå – förutom arbetet med Norrbotniabanan och Västra länken arbetar kommunen med bland annat bostadsbebyggelse och har som mål att bostadsbyggandet ska öka till 2000 enheter per år. Arbetet vid kommunen spänner från ax till limpa och omfattar allt från översiktsplaner till detaljplanering, godstrafik, trafiksäkerhetsplanering och mycket annat.
– En grundpelare för arbetet är att varje projekt ska drivas på ett funktionellt, estetiskt, hållbart och säkert sätt i en klok, väl avvägd kombination, en inställning som har lett till att kommunen är certifierade enligt kvalitetsledningssystemsstandarder. Jag känner inte till en enda kommun som på ett liknande sätt arbetar systematiskt med sin stadsbyggnad, framhåller trafikplaneringschefen Marie Frostvinge vid Gator och parker, vars verksamhet ansvarar för planering, uppbyggnad, utveckling och förvaltning av kommunens offentliga utomhusmiljöer.
– På många andra håll är kompetensen beroende av medarbetarna, vilket kan medföra utmaningar vid exempelvis pensionsavgångar, men vi har rutiner och checklistor över våra arbetsuppgifter. Det gör att introduktion av ny personal förenklas avsevärt. Tack vare detta kan vi på ett effektivt sätt sköta fler och fler ärenden varje år och i större utsträckning hantera förfrågningar direkt från allmänheten, fortsätter hon.

Skapar en hållbar utveckling
Det systematiska kvalitetsarbetet är nära knutet till att skapa en hållbar utveckling för Umeå vilket hittills inkluderar ett mängd olika satsningar. De olika satsningarna drivs bland annat inom ett flertal program för att på bästa sätt hitta de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå uppsatta mål. Det kan röra sig om att öka andelen cyklister, skapa bättre förutsättningar för godsleverantörer eller helt enkelt skapa en attraktiv stadsbild.
– Några exempel på program som Gator och parker ansvarar för är cykeltrafikprogrammet, godstrafikprogrammet, parkeringsprogrammet och trafiksäkerhetsprogrammet. Just trafiksäkerhet har varit en kärnfråga för oss i många år; vi ligger långt framme inom det området och säkerhetstänket genomsyrar även övriga program och planeringsskeden, berättar Marie.
– Satsningarna inom programmen är mångfacetterade och de visar hur varierad vår uppgift här faktiskt är och hur den ligger nära hela samhällsbyggnadsprocessens kärna. Vi bygger Umeå för medborgarna, avslutar Marie.

Umeå kommun
Umeå kommuns tillväxtmål om 200 000 invånare senast 2050 är utgångspunkt i stadsplaneringen. Med det invånarantalet blir Umeå norra Sveriges självklara huvudstad med ett rikt och spännande stadsliv. Det är en spännande utmaning att planera för en kraftig tillväxt och samtidigt styra utvecklingen mot en långsiktigt hållbar stad ur ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv.

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
Tel. vxl: 090-16 10 00
E-post: umea.kommun@umea.se
www.umea.se

www.umea.se