Etikettarkiv: Samhällsskydd

Intressant och spännande bransch

Foto: Pia Ericson / FMV

2 av 3 ingenjörer kan tänka sig att arbeta i försvarssektorn. De viktigaste faktorerna för intresset är att där finns intressanta utmaningar, spännande teknikutveckling och att man kan göra en insats för Sverige.

De ingenjörer som kunde tänka sig att arbeta i försvarssektorn fick följdfrågan “Varför kan du tänka dig att arbeta i försvarssektorn?”

Spännande teknikutveckling
Många av de tillfrågade ingenjörerna ser försvarssektorn som en bransch med intressanta tekniska problemställningar med tillhörande utmaningar. Man menar att det kan vara mer stimulerande att jobba med uppgifter som ligger i teknikens framkant. ”Här finns häftiga produkter och höga krav på tillförlitlighet.” ”Innovativ bransch med intressanta utmaningar”.
En del har svarat ”varför inte” vilket kan tolkas som att försvarssektorn är minst lika intressant som andra sektorer.

Göra en insats för Sverige
Många menar att försvarssektorn är viktig för vår framtid. Man anser att försvaret är en del av samhället och att det skulle kännas bra att kunna bidra med sin yrkeskunskap. Man tar även upp att det är viktigt att Sverige har ett fungerande försvar mot de hot som vi ser, till exempel cyberattacker och påverkan på vår demokrati från andra länder. ”Vi måste alltid vara beredda att försvara våra rättigheter med alla medel, även digitalt.”
Vi har ett land värt att skydda och man vill tjäna ett större syfte än att bara tjäna pengar. Att dessutom få vara med och upprätthålla freden ses som positivt.

Trygg arbetsgivare
Många framhåller att försvarsmakten är en bra arbetsgivare och att det skulle kännas tryggt att arbeta där. Sektorn går bra och lär inte börja gå dåligt inom den närmaste framtiden, så rent egoistiskt för den enskilde individen är det en bra arbetsgivare att söka sig till. Man menar även att försvarssektorn historiskt har legat i framkant i teknikutvecklingen med mycket avancerat och högteknologiskt ingenjörskap. Här finns spetsteknik och specialanpassade tekniska lösningar, och utvecklingsmöjligheterna är många.
Några anger att de mycket gärna söker sig till försvarssektorn om de får jobba med försvar som inte inbegriper vapen, eller att vapnen enbart används för försvar mot annan militär.
Några menar även att det är positivt att få arbeta med projekt som har stor budget.

Försvarssektorn som arbetsgivare för ingenjörer


1. Spännande bransch
2. Arbeta i teknikens framkant
3. Intressanta arbetsuppgifter
4. Göra en insats för Sverige
5. Skydda Sverige mot hot
6. Trygg arbetsgivare
7. Utvecklingsmöjligheter

Om undersökningen

Framtidens Karriär – Ingenjör har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma civil- och högskole­ingenjörer den 9–15 maj 2018. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Breda yrkesmöjligheter för ingenjörer hos MSB

Carl Önne, civilingenjör med inriktning på datateknik, och Kristoffer Hultgren, rymd­ingenjör som disputerat inom satellitteknik. Foto: Gonzalo Irigoyen
Carl Önne, civilingenjör med inriktning på datateknik, och Kristoffer Hultgren, rymd­ingenjör som disputerat inom satellitteknik. Foto: Gonzalo Irigoyen

MSB:s avdelning för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet är späckad med spännande utmaningar för ingenjörer med intresse för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten erbjuder en oerhört bred arbetssituation, som ändå inkluderar möjlighet att specialisera sig eller axla en ledarroll. Carl Önne, civilingenjör med inriktning på datateknik, och Kristoffer Hultgren, rymdingenjör som disputerat inom satellitteknik, är båda två verksamma vid avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Båda är överens om att den absolut viktigaste aspekten med deras arbete vid MSB är den fantastiska möjligheten att skydda och påverka samhället i stort.
– Det är både tryggt och bra villkor i myndighetsvärlden, men det som verkligen gör skillnad är att man får chansen att hjälpa hela samhället. Man har en nytta och man behövs, säger Kristoffer, vars arbetsuppgifter kretsar kring cybersäkerhet för satelliter.
– Samhället förlitar sig alltmer på satellittjänster samtidigt som många satelliter är föråldrade och saknar adekvat skydd. Därför utvecklar vi skyddsåtgärder och ökar medvetenheten om problemen.

Utvecklande uppdrag
På andra sidan spektrumet arbetar Carl med metodfrågor gällande informationssäkerhet. Målet är att informera och stötta samhällsaktörer, i synnerhet offentliga myndigheter.
– Här arbetar jag i gränslandet mellan teknik och organisation, vilket inkluderar allt från hur information hanteras i teknisk utrustning till hur arbetssätt och metoder kan utvecklas för att förbättra informationssäkerheten. Det har varit oerhört utvecklande för mig som tidigare jobbade med rent tekniska uppdrag. Uppgifterna är mycket breda och ger strålande möjligheter för att i praktiken tillämpa de problemlösningsmetoder man lär sig under utbildningarna.

Flexibelt och individuellt
Arbetsmiljön på MSB är flexibel och jämställd, och medarbetarna har stor frihet att utforma sin arbetssituation utifrån sina individuella förutsättningar.
– Den flexibiliteten återfinns även i möjligheterna att fortbildas, göra karriär eller prova nya positioner – behöver man utvecklas lyfter man helt enkelt det till sin chef. Dessutom hålls balansen mellan privatliv och arbetsliv högt här – utmaningen är att jobbet ofta är så kul att det är svårt att lägga det åt sidan, men det blir så när man får jobba med sin hobby, avslutar de.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, arbetar i samverkan med kommuner, landsting, myndigheter och organisationer för att genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tel. vxl: 0771-240 240
E-post: registrator@msb.se