Etikettarkiv: Försvarsmakten

Svenska myndigheter i frontlinjen för digitalisering

Mi Irveland, sektionschef CIO-avdelningen på Försvarsmakten. Foto: Håkan Målbäck
Mi Irveland, sektionschef CIO-avdelningen på Försvarsmakten. Foto: Håkan Målbäck
En stor majoritet av tillfrågade it- och dataexperter kan tänka sig att arbeta på en statlig myndighet och så gott som samtliga anser att försvarssektorn erbjuder intressanta arbetsuppgifter.
– Det sker en snabb och spännande utveckling och svenska myndigheter ligger ofta långt fram strategiskt kring digitalisering.

Det säger Mi Irveland, sektionschef på CIO-avdelningen och ansvarig för ledning och styrning av it-utveckling, drift och förvaltning på Försvarsmakten. Hon tycker att resultaten av Framtidens Karriär – It & Data undersökning är glädjande och inte så förvånande. Den snabba digitaliseringen av statlig verksamhet spänner över ett brett fält och är en drivande kraft i samhällsutvecklingen.
– Historiskt har svenska myndigheter och beslutsfattare ofta legat i framkant när det gäller att anamma ny teknologi. Det har exempelvis funnits höga ambitioner att tillgängliggöra digitala tjänster och att skapa förutsättningar för medborgarna att ta del av ny teknik, menar Mi Irveland.
På Försvarsmakten har digitalisering egentligen pågått länge.
– Digitalisering är ett hett begrepp idag, men att höja förmågan genom att utveckla datainhämtning, automatisering och nyttjande av digital information arbetar vi med sedan länge i många verksamheter inom Försvarsmakten. Hos oss är det extra komplext eftersom it ska skapa förutsättningar för myndighetsuppgiften och för stridskrafterna. Det kräver tekniskt avancerade, robusta och säkra it-lösningar för den digitala arbetsplatsen och i materielsystemen, säger Mi Irveland.

Informationssäkerhet
Inom Försvarsmakten är digitaliseringen starkt kopplad till säkerhet, både den fysiska säkerheten och informationssäkerhet.
– På Försvarsmakten är digitalisering möjligen lite annorlunda än på en del andra håll. Olika sektorer hanterar frågeställningar om digitalisering på olika sätt, beroende på vilken uppgift och roll man har. Försvarsmaktens uppgift att försvara Sverige innebär att vi ska vara i den absoluta framkanten, tekniskt och verksamhetsmässigt. Vi arbetar med stora mängder klassad information och mycket av vår digitalisering handlar om att hantera informationen rätt. Med den nya säkerhetsskyddslagstiftningen kan många andra aktörer behöva se över hur de hanterar känslig information, framhåller Mi Irveland.
Hon lyfter fram cybersäkerhet som ett prioriterat och aktuellt säkerhetsområde. Den snabba digitaliseringen av snart sagt alla samhällssektorer skapar nya möjligheter till intrång och sabotage, och Sverige utsätts dagligen för ett stort antal cyberattacker. Försvarsmakten har en väl definierad uppgift att utveckla sin förmåga i cybermiljö för att förebygga, upptäcka och hantera dessa.

Handlar om människor
Mi Irveland poängterar att digitalisering och tillämpningen av teknikutveckling i slutändan alltid måste beakta hur samhället och människorna påverkas.
– Digitalisering är en viktig del av allt vi gör och vi ska på ett klokt sätt dra nytta av alla dess möjligheter. Samtidigt ska vi driva digitalisering med sunt förnuft, på rätt sätt och utifrån verksamhetsnytta. Digitalisering och tekniktillämpning ska alltid gagna verksamheten, och i Försvarsmaktens fall, Sverige.

Tror du att det finns intressanta arbetsuppgifter inom it, teknikutveckling eller cybersäkerhet inom försvarssektorn?
Vilka myndigheter anser du ligger långt framme inom it och digitalisering? (Ange gärna flera)
Om undersökningen
Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 27 december 2018 – 2 januari 2019. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Sverige under ständig attack

Patrik Ahlgren, chef för cyberförsvarssektionen på Försvarsmaktens högkvarter. Foto: Gonzalo Irigoyen
Patrik Ahlgren, chef för cyberförsvarssektionen på Försvarsmaktens högkvarter. Foto: Gonzalo Irigoyen
Varje dag sker hundratals cyberattacker mot svenska myndigheter.
– Vårt it-beroende ökar sårbarheten och vi förstärker därför vår förmåga att möta hoten, berättar Patrik Ahlgren, chef för cyberförsvarssektionen på Försvarsmaktens högkvarter.

Den snabba digitaliseringen inom snart sagt alla samhällssektorer skapar nya möjligheter för andra stater, terrororganisationer och den organiserade brottsligheten att attackera och utnyttja sårbarheter i systemen. Enligt FRA, Försvarets radioanstalt, utsätts Sverige varje månad för tiotusentals attacker av olika slag, där syftet är att stjäla information eller sprida falsk information. Motiven kan vara såväl ekonomiska som politiska. Ytterst är dessa attacker ett hot mot rikets säkerhet och det öppna, demokratiska samhället.
Försvarsmakten har alltid skyddat sina ledningssystem mot hot. Nu sammanhålls detta i ett cyberförsvar som ges utökade resurser för att förstärka förmågan att leda och samordna arbetet med att hantera attacker och gå till motanfall om så krävs. Samtidigt som cyberresurserna förstärks arbetar Försvarsmakten även kontinuerligt med traditionella skydd, som försvårar intrång. Det rör sig om exempelvis system som inte är kopplade till internet och som därför är mer svåråtkomliga.
– Vi ser att det som kallas APT, advanced persistant threats, är det farligaste hotet. Det handlar om mycket kvalificerade motståndare, som troligen är statsunderstödda. De är enormt skickliga på att hacka och svåra att upptäcka och kan därför orsaka stor skada, säger Patrik Ahlgren, som arbetat inom Försvarsmakten i 37 år.

Flera försvarslinjer
Försvarsmakten arbetar efter flera försvarslinjer för att motverka och upptäcka cyberattacker mot Sverige. En viktig grundpelare är att alla medarbetare är medvetna om tekniska och mänskliga hot och anmäler så snart något misstänkt uppdagas. Den personal som driver och förvaltar it-systemen arbetar systematiskt med att tidigt upptäcka intrång och försök till intrång. Om en APT-attack sker sätts de mest kvalificerade resurserna in för att stoppa angreppet.
– Vi arbetar proaktivt och anpassar oss efter hotnivån. Den tekniska utvecklingen och omvärldsutvecklingen utvärderas noggrant för att vi ska kunna ta fram rätt medel och motmedel. Förutsättningen för att vi ska lyckas är att våra system är försvarbara, med högsta kvalitet på både hårdvara och mjukvara och att vi har den allra bästa kompetensen, förklarar Patrik Ahlgren.
Försvarsmakten förbättrar kontinuerligt cybersäkerheten och har god beredskap att förebygga, upptäcka och hantera attacker som sker mot Sverige. Här arbetar några av landets främsta it-säkerhetsexperter. Försvarsmakten har också ett nära samarbete inom cybersäkerhet med andra myndigheter, exempelvis FRA, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarets materialverk och Säpo. Det sker också ett nära samarbete med internationella partner till exempel i EU och inom ramen för partnerskapet med Nato. Myndigheten har även en rad bilaterala samarbeten.

Ständiga påverkansaktioner
It-systemen i Sverige används ständigt för olika former av påverkansoperationer. Därför bör man alltid vara källkritisk och ifrågasätta information på sociala medier och olika hemsidor. Ett annat ständigt hot är ekonomisk brottslighet, något om ökar i takt med att våra ekonomiska transaktioner blir alltmer digitaliserade.
Det är viktigt att komma ihåg att hoten riktas löpande mot alla olika sektorer i samhället. Kommuner, landsting och privata företag har alla behov av robusta säkerhetssystem och egen vaksamhet och rådighet för att skydda sig. Man bör alltid gå till urkunden och kontrollera uppgifter som sprids, framhåller Patrik Ahlgren.
– Det finns otaliga nättroll som sprider desinformation. Man ska alltid vara vaksam och ha ett kritiskt förhållningssätt.

Försvarsmakten rätt för den som brinner för säkerhet

David Olgart och Amanda Renström, civilingenjörer på Försvarsmakten. Foto: Gonzalo Irigoyen
David Olgart och Amanda Renström, civilingenjörer på Försvarsmakten. Foto: Gonzalo Irigoyen
För den som gillar utmaningar, vill utveckla sin analytiska förmåga och som brinner för informationssäkerhet är Försvarsmakten rätt plats. Vi har besökt cyberförsvarssektionen vid Ledningsstaben i Högkvarteret.

David Olgart har arbetat i Försvarsmakten i nästan 20 år. Hans kollega, Amanda Renström, är däremot nyanställd. Båda två är civilingenjörer. David har examen i datateknik, och Amanda har en examen i teknisk fysik. Deras arbete innebär strategisk inriktning av Försvarsmakten i cyberförsvarsfrågor, bland annat genom att identifiera tekniksprång inom området och analysera hur Försvarsmakten kan dra fördel av tekniken.

Jobbar med det senaste
Amanda kommer närmast från ett startup-företag som utvecklar nästa generations butiksupplevelser med hjälp av 3D-scanning och artificiell intelligens. Skälen till att hon sökte sig till Försvarsmakten är flera. Ett av dem är att hon tycker Försvarsmakten har ett viktigt uppdrag i att upprätthålla grundläggande värden som demokrati och mänskliga rättigheter.
– Mitt arbete innebär att jag får jobba med den senaste tekniken, och jag kommer kunna fortsätta utveckla mina kunskaper inom områden som artificiell intelligens och maskininlärning, säger Amanda Renström.
David Olgart, som alltså har lång erfarenhet inom försvaret, är mentor för Amanda och hans karriär inom försvaret illustrerar hur varierade arbetsuppgifterna och karriärvägarna är inom organisationen.

Omväxlande karriär
Från början är han officersutbildad inom marinen och valde att utbilda sig till försvarsmaktsingenjör vid KTH. Efter sin examen har David haft flera olika tjänster inom Försvarsmakten. Han har också varit informationssäkerhetschef på Försvarets materielverk, FMV, och hunnit med att jobba på ett konsultföretag. Sedan 2014 är han tillbaka inom försvaret som civilanställd och leder Försvarsmaktens forskning och teknikutveckling inom cyberförsvarsområdet.
– Vi har stora möjligheter till kompetensutveckling och att få varierade och utmanande arbetsuppgifter. Det är något som lockar mig, säger David.
Här finns också möjligheter till internationella kontakter, bland annat genom försvarssamarbetet inom EU som David också är med i.

Sekretessen viktig
Att arbeta med uppgifter som omfattas av sekretess är en del av vardagen.
– Sekretess i form av företagshemligheter finns ju även i den privata sektorn men hos oss handlar det om att skydda rikets säkerhet, säger Amanda Renström.
– Därför kommenterar vi inte vår förmåga eller statusen i våra system. Men vi följer utvecklingen inom cyberområdet och förstår att det är svårt att skydda system till 100%, säger David Olgart.

Tillsammans
Mycket av Amandas och Davids arbete är inriktat på teknisk utveckling. En viktig del är naturligtvis att kunna utveckla egna unika lösningar. En annan är att ta till sig lösningar som utvecklats inom den privata sektorn, vid högskolor eller av någon samarbetspartner inom staten.
En av samarbetspartnerna är Försvarets forskningsinstitut, FOI.
– Vi använder FOI för forskning inom cyberområdet. Detta är ett av sätten att möta hotbilden som till exempel Försvarets Radioanstalt, FRA, har beskrivit, säger David Olgart.

Omväxlande och aktuellt
Cyberförsvar är inget eget vapenslag utan är en integrerad del i försvarets verksamhet och tekniska system.
– Medvetenheten om cyberförsvar och säkerhetsfrågor ökar. Det märks inte minst i den allmänna debatten, säger Amanda Renström.
Utmaningar inom cyberområdet kräver ofta multidisciplinärt samarbete och en god kommunikativ förmåga.
– Vi satsar inom cyberförsvarsområdet och letar alltid efter personer som vill jobba med komplexa frågeställningar oavsett bakgrund. Det är en fördel om du har teknisk kompetens, men det viktigaste är att du tycker om problemlösning och vill bidra till Sveriges försvar, avslutar David Olgart.

Försvarsmakten
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50 000 medarbetare och frivilliga. Uppdraget är att vara ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser samt stödja samhället vid större kriser. Myndigheten har även ett omfattande internationellt arbete och skickar styrkor till fredsbevarande och fredsframtvingande insatser runt om i världen. Inom it och data arbetar cirka 1 600 medarbetare.
www.forsvarsmakten.se