Techsektorn

Kraftfulla åtgärder krävs för kompetensförsörjning

Publicerad 9 mars 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: IT&Telekomföretagen
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen. Foto: IT&Telekomföretagen

Enligt en rapport som IT&Telekomföretagen släppte i december 2020 är arbetskraftsbehovet fortsatt stort i techsektorn, trots pandemin. Enligt Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, väntar ett kompetensunderskott på 70 000 it-experter år 2024 om inte kraftfulla åtgärder vidtas.

– Den digitala omställningen, som påskyndats ytterligare med anledning av coronakrisen, medför en kraftigt ökad efterfrågan på digitala lösningar såsom videomöten, molntjänster och e-handel. För att möta denna efterfrågan behövs det innovativa företag och kunniga medarbetare som utvecklar och underhåller digital infrastruktur och digitala tjänster, säger Åsa Zetterberg.

Utvecklare, AI, säkerhet och 5G
Systemutvecklare, specialister inom AI, it-säkerhet, användbarhetsdesign, spelutveckling samt 5G-teknik är några av de kompetenser där bristen är som störst just nu.
– Det är naturligt att kompetensbristen är som störst inom just dessa områden eftersom det är starka och i viss mån relativt nya trender och kompetenser. Samtidigt råder det ett fortsatt stort underskott på viktiga grundkompetenser som systemutvecklare och programmerare. Nya utmaningar vad gäller dataskydd, GDPR och cybersäkerhet driver efterfrågan på säkerhetsspecialister. Människors krav på användbarhet och genomförandet av EU:s nya Tillgänglighetsdirektiv, kommer att göra användbarhetsdesign till ett ännu viktigare kompetensområde för techföretagen, säger Åsa Zetterberg.
Kompetensbristen innebär, enligt Åsa Zetterberg, att många företag inom techsektorn tvingas tacka nej till uppdrag eftersom de saknar tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens.
– Det innebär i sin tur att techbolagen inte kan växa och utvecklas i den takt de önskar. Kompetensbristen hämmar tillväxten och hindrar att nya jobb kommer till, vilket förstås är allvarligt, säger Åsa Zetterberg.

”Att Sverige får fler med digital spetskompetens är något hela samhället och vår konkurrenskraft vinner på.”

Ökande kompetensunderskott
2020 års rapport var IT&Telekomföretagens fjärde kompetensrapport. Trenden med ett kompetensunderskott i techsektorn är långsiktigt, men Åsa Zetterberg betonar att obalansen mellan tillgång och efterfrågan förstärkts på senare år, och tillägger samtidigt att behovet av techkompetens i hela samhället vida kommer att överstiga 70 000 personer om inte rätt åtgärder vidtas.
– Självklart har techsektorn ett eget ansvar att kontinuerligt jobba med kompetensutveckling, stärka branschens attraktivitet och erbjuda spännande utvecklingsmöjligheter. Dessutom behöver branschen jobba aktivt och långsiktigt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Samtidigt kvarstår det faktum att rekryteringsunderlaget är för litet, inte minst med tanke på att många it-utbildningar endast har mellan 10 och 20 procent kvinnliga studenter, säger Åsa Zetterberg.

Strategiskt forum
En av de viktigaste åtgärderna för att råda bot på kompetensbristen är, enligt Åsa Zetterberg, att regeringen tar initiativ till att inrätta ett strategiskt högnivåforum som bevakar, koordinerar och agerar för att råda bot på bristen av digital spetskompetens i samhället i stort.
– Att Sverige får fler med digital spetskompetens är något hela samhället och vår konkurrenskraft vinner på. Det är inte bara techsektorns utmaning, utan snarare en samhällsfråga. Den globala konkurrensen om kompetensen är dessutom knivskarp. Därför bör regeringen visa i handling att man tar frågan på stort allvar. Initiativ till ett strategiskt forum är ett viktigt och relativt enkelt första steg. Lärdomar kan dras från exempelvis Bredbandsforum och forum för vårdens kompetensförsörjning. Ett sådant nationellt och övergripande initiativ är avgörande, inte minst för att Sverige ska kunna nå sina digitaliseringsmål, avslutar Åsa Zetterberg.