Etikettarkiv: Hållbarhet

Länka ihop hållbarhet och affärsutveckling

Foto: Shutterstock

Hållbarhetsfrågan har blivit allt mer strategiskt betydelsefull för techsektorn. Allt fler medarbetare betraktar ett gediget hållbarhetsarbete som en grundförutsättning för en arbetsgivares attraktivitet. Samtidigt ställer mindre och medelstora företag ännu inte särskilt höga hållbarhetskrav när de upphandlar it.

Katarina Kenne, hållbarhetsansvarig på Dell Technologies.

– Två av techsektorns tydligaste fokusfrågor just nu vad gäller hållbarhet är att skapa rätt förutsättningar för en cirkulär ekonomi samt att energieffektivisera befintliga och framtida datacenter. E-avfall är den enskilt största avfallsströmmen just nu, men endast 20 procent av utrustningen återvinns på ett ansvarsfullt sätt. Mycket fokus ligger därför på att öka andelen återvunnet material, bland annat genom att säkerställa att tillverkarna får tillbaka en större andel av de förbrukade produkterna. Dessutom har arbetet med att energieffektivisera datacenter utvecklats till en allt mer strategiskt avgörande fråga i takt med att datamängderna ökat, säger Katarina Kenne, hållbarhetsansvarig på Dell Technologies och vice ordförande i IT&Telekomföretagens hållbarhetsråd.

”E-avfall är den enskilt största avfallsströmmen just nu, men endast 20 procent av utrustningen återvinns på ett ansvarsfullt sätt.”

Fler branschgemensamma initiativ
Hon anser att it-sektorn fyller en nyckelfunktion i hela samhällets gröna omställning, inte minst eftersom digitaliserings- och automatiseringslösningar kan minska verksamheters klimatavtryck i praktiskt taget alla branscher. Det gör i sin tur it till en avgörande pusselbit i arbetet med att nå de globala hållbarhetsmålen.
– Techsektorn behöver fler branschgemensamma samarbetsinitiativ som gör det möjligt för bolagen att tillsammans driva hållbarhetsfrågan framåt. IT&Telekomföretagens hållbarhetsråd är ett sådant initiativ, men för att sprida goda erfarenheter och göra verklig skillnad krävs fler sådana sammanhang, säger Katarina Kenne.

Hållbarhet strategiskt viktigt
Hennes råd till techbolag som vill stärka sitt hållbarhetsarbete är att se till att ha en gedigen, långsiktig och genomtänkt hållbarhetsstrategi på plats, samt att vidta åtgärder för att främja ett mer cirkulärt perspektiv vad gäller återbruk och återvinning av it-utrustning.
– Hållbarhetsarbetet kommer att bli än mer strategiskt viktigt för it-bolagen framöver. Aktörer som vill vara långsiktigt framgångsrika har helt enkelt inte råd att misslyckas med sitt hållbarhetsarbete. Samtidigt tror jag att företagen behöver bli bättre på att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter som en integrerad del av sitt löpande hållbarhetsarbete, säger Katarina Kenne.

It och digitalisering grund för hållbar omställning

Magdalena Aspengren, hållbarhetschef på Telenor och ordförande i IT&Telekomföretagens Hållbarhetsråd.
Magdalena Aspengren, hållbarhetschef på Telenor och ordförande i IT&Telekomföretagens Hållbarhetsråd.

It- och telekombranschen är en kraftfull möjliggörare i samhällets hållbara omställning, men branschen behöver bli ännu bättre på att framhäva sin nyckelroll i strävan mot ett mer hållbart samhälle.

– It och digitalisering utgör på många sätt grunden till samhällets hållbarhetsarbete. I FN:s globala hållbarhetsmål, som är en del av Agenda 2030, definieras digitalisering som en viktig förutsättning för att vi ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen till 2030. I en rapport som Global Enabling Sustainability Initiative tagit fram framgår att ICT har potential att minska världens samlade koldioxidutsläpp med uppemot 20 procent. Samtidigt står branschen själv endast för 2 procent av de totala koldioxidutsläppen. Jag tycker att it-branschen behöver bli bättre på att kommunicera sin viktiga roll i att göra samhället mer hållbart, säger Magdalena Aspengren, hållbarhetschef på Telenor och ordförande i IT&Telekomföretagens Hållbarhetsråd.

”Digitaliseringsutvecklingen är en fantastisk möjliggörare för ett bra hållbarhetsarbete”

Resurseffektivitet
Hennes råd till it-verksamheter i näringsliv och offentlig sektor som vill stärka sitt hållbarhetsarbete är att fundera på var ni befinner er i er digitala transformation och om ni har en affärsmodell som främjar framtida digitalisering. Ta hjälp av andra aktörer som kommit längre i sitt hållbarhetsarbete och dra lärdom av deras erfarenheter.
– Digitaliseringsutvecklingen är en fantastisk möjliggörare för ett bra hållbarhetsarbete. Digitala tillämpningar skapar förutsättningar för ett minskat resande och kan även minimera resursslöseriet genom att skapa förutsättningar för att hyra istället för att äga, och därmed minska andelen material som används i tillverkningsindustrin. Digitaliseringen gör att företag kan agera mer proaktivt och generellt använda sina resurser smartare. Som it-akademiker har man med andra ord goda möjligheter att göra en viktig samhällsinsats genom att arbeta med exempelvis digitaliseringsprojekt, säger Magdalena Aspengren.

Kontrollerade leveranskedjor behövs
Även om it och telekom är en viktig möjliggörare i hållbarhetsarbetet finns det förstås även utmaningar. En av dem är de komplexa leveranskedjor som finns på många håll i branschen.
– Att tillverka en enskild produkt, som en dator eller mobiltelefon, kan kräva tiotusentals kontrakt mellan olika parter, och att säkerställa att alla steg i produktionen sker på ett önskvärt sätt kan vara både svårt och kostsamt. Att fler samarbetar mer är därför eftersträvansvärt. Ytterligare en utmaning är risken för att konfliktmetaller används för att producera till exempel datorer. Detta är någonting som branschen arbetar med att motverka genom att engagera sig i internationella samarbetsorganisationer, avslutar Magdalena Aspengren.