Etikettarkiv: Jämställdhet

Kompetensförsörjning och jämställdhet avgörande

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen.
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen.

Två av it- och techbranschens främsta utmaningar är bristerna på kompetens och jämställdhet. Fram till 2022 räknar branschorganisationen IT&Telekomföretagen med att branschen kommer att sakna 70 000 medarbetare. För att inte bromsa samhällets digitala omställning krävs att dessa frågor tas på största allvar.

Många företag riskerar att förlora affärer på grund av kompetensbrist. Då håller det inte att branschen främst attraherar män, rekryteringsbasen behöver vara bredare än så.
– Alla vinner på en jämställd it- och techbransch. Ändå går utvecklingen för långsamt. Det är verkligen positivt att jämställdhets- och mångfaldsfrågan på senare år har hamnat högre upp på företagens strategiska agendor. Dessa frågor bör hanteras som strategiska ledningsfrågor med stark koppling till affärsnytta, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen. Hon har tidigare varit regeringens Chief Digital Officer och ansvarig för digitalisering på SKR.

Representativ bemanning
Hon påpekar att samhällets digitalisering, som it- och techbranschen i allra högsta grad spelar en central roll i, är ett samhällsövergripande paradigmskifte som ritar om kartan för framtiden. Det ställer krav på att det finns en representativitet inom branschen så att olika perspektiv beaktas när man bygger framtidens samhälle. Utöver affärsmässiga fördelar gör ett framgångsrikt jämställdhetsarbete också branschen roligare, mer attraktiv och utvecklande att verka i.

Långsiktigt och systematiskt
Hennes råd till it- och techföretag som vill vässa sitt jämställdhetsarbete är att ta frågan på allvar genom att agera och betrakta det som en möjlighet och affärskritisk ledningsfråga som bör genomsyra hela organisationen.
– Var beredd att arbeta systematiskt, integrerat och långsiktigt med jämställdhetsfrågan i er organisation. Dra lärdom av de företag som kommit långt och verkligen lyckats. Det finns verkligen stora möjligheter och hopp, säger Åsa Zetterberg.

Nystart för Womentor i år
Womentor, som är ett förändrings- och ledarskapsprogram för företag i it- och telekombranschen som vill åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män, är ett initiativ från IT&Telekomföretagen som har drivits sedan 2006 och som efter ett års uppehåll har nystartat i år. Initiativet har mottagits väldigt väl av branschen och många företag är engagerade.
– Womentors huvudsakliga syfte är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett om de är män eller kvinnor. Inom ramen för Womentor sätter alla deltagande företag upp årsvisa jämställdhetsmål som sedan följs upp, säger Åsa Zetterberg.
Huvudfokus ligger på att öka andelen kvinnor på chefsposition, och utvecklingen är positiv om än fortsatt långsam. Andelen chefer i branschen som är kvinnor har på tio år gått från 26 till 30 procent.
De företag som deltagit i Womentor har i snitt en betydligt mer positiv utveckling än branschen i övrigt – företag som deltagit varje år från starten har ökat andelen kvinnor totalt i sina bolag från 25 till 34 procent.

Digitaliseringsrevolution för konsumentprodukter

JP Iversen, CIO på Electrolux. Foto: Electrolux
JP Iversen, CIO på Electrolux. Foto: Electrolux

Konsumentprodukter för hemmet står inför en spännande revolution i spåren av digitalisering, IoT och AI. För Electrolux, som är världens ledande tillverkare av hushållsapparater, innebär digitaliseringen bland annat en närmare konsumentdialog och nya möjligheter att underlätta människors vardag.

– Konsumenternas ratings och kommentarer på våra produkter online ger oss en direkt feedback som öppnar nya möjligheter för oss. Vi har idag en betydligt tätare länk till konsumenterna jämfört med för fem-tio år sedan. Genom att installera sensorer i våra produkter kan vi exempelvis se vilka funktioner som används mest hemma hos konsumenten, säger JP Iversen, CIO på Electrolux.
I arbetet med att kanalisera konsumenternas önskemål in i produktutvecklingen används AI och data science som viktiga verktyg. Den kontinuerliga interaktionen med konsumenten, som bland annat sker via sensorer på produkterna, banar väg för nya tjänster inom röststyrning och annan sofistikerad teknik som kan integreras i produkterna. AI och data science gör det möjligt att erbjuda en mer skräddarsydd användarupplevelse med funktioner som underlättar konsumentens vardag.

”Vi jobbar även fokuserat och långsiktigt med jämställdhet”

It-arkitekter och data scientists
It-akademiker med spetskompetens inom data science och AI står förstås högt i kurs på Electrolux. Tekniker med fokus på cloud computing samt olika typer av it-arkitekter efterfrågas också, liksom supply chain managers med erfarenhet av avancerad logistikplanering.
– En gemensam nämnare för alla som vill arbeta med it i vår bransch är förmågan att kombinera en gedigen it-kompetens med intresse och förståelse för vår affär och konsumentens drivkrafter, säger JP Iversen.

Jämställdhet
– Vi jobbar även fokuserat och långsiktigt med jämställdhet, bland annat via initiativet Women in Electrolux och via kravet på att minst 50 procent av kandidaterna i företagets it-rekryteringsprocesser ska vara kvinnor. En drivkraft bakom arbetet med jämställdhet och mångfald är att spegla företagets målgrupp; minst 50 procent av våra kunder är ju just kvinnor, säger JP Iversen.

Påverka människors vardag
– Vår sektor är av många skäl intressant för it-akademiker. Gemensamt för samtliga bolag i vår bransch är att de verkligen påverkar människors vardag och liv. Vi tillverkar produkter som merparten av alla människor använder som en del av sitt dagliga liv. Det är roligt att jobba med it kopplat till produkter som man handgripligen kan ta på, säger JP Iversen.
Konsumentproduktsektorn är it-tung i såväl produktutveckling som tillverkning och supply chain. För den som arbetar med it finns goda möjligheter att växla mellan dessa områden, avslutar JP Iversen.

Det etiska perspektivet blir allt viktigare

Isobel Hadley-Kamptz, ordförande Dataföreningen
Isobel Hadley-Kamptz, ordförande Dataföreningen

Den digitala närvaron ökar ständigt i varje människas liv och artificiell intelligens tar över allt fler arbetsuppgifter. I tider när digitaliseringsutvecklingen går framåt i rasande takt är det etiska perspektivet viktigt. Vad kommer AI att få för betydelse för människan, samhället och företagen?
Under en övergångsperiod kommer enskilda människor att behöva ta en del smällar. Här kommer det att bli viktigt för individer att själva skaffa den tekniska kunskapen som krävs och vidareutveckla sina kompetenser.
Sverige är ett it-tungt land som just nu skriker efter folk. För att kunna möta kompetensbristen krävs det en fungerande politik som gör det möjligt för flera att byta karriär mitt i livet. Inte bara en gång utan flera.
Politiker måste även se till att fler grupper får bättre förutsättningar att kunna arbeta här. Vi har inte råd att förlora viktig kompetens. Eller låta arbetsföra människor gå arbetslösa. Tyvärr uppfattas teknik ofta som något manligt. Den strukturella bilden är stark och något som vi tillsammans måste jobba aktivt med att motverka. Här spelar skolan och högskolorna en viktig roll för att locka fler tjejer till it-jobben.
En annan viktig etisk fråga är användandet av sociala medier och olika tjänster. Hur den data vi ger ifrån oss kan analyseras och användas av företag i affärssyfte. Eller hur den kan användas som möjlighet för hemlig yttre påverkan.
Men den nya tekniken ger såklart fantastiska möjligheter. Genom att se digitaliseringen som ett ständigt pågående lärande har alla en chans att hänga med i utvecklingen. Samtidigt som vi alltid måste ha med det bredare och etiska perspektivet.

Ökad mångfald ska lösa kompetenskrisen inom it

Carl Johan Hamilton, ordförande i IT&Telekomföretagens kompetensråd.
Carl Johan Hamilton, ordförande i IT&Telekomföretagens kompetensråd.
I en ny rapport från IT&Telekom­företagen väntas ett underskott på 70 000 personer med it eller digitalt relaterad kompetens till år 2022. Att öka mångfalden inom sektorn kan lösa den akuta krisen. Men för att bredda rekryteringen krävs kunskap och hårt arbete.

Den senaste rapporten från IT&Telekomföretagen visar en fortsatt brist på arbetskraft, framför allt på spetskompetens i Stockholmsregionen. Och läget är akut. Det menar Carl Johan Hamilton, ordförande i IT&Telekomföretagens kompetensråd och vd för Ants, som rekryterar programutvecklare från hela världen.
– Vi står inför en enorm global brist på kompetens inom it-sektorn där den ständiga förändringen och snabba tillväxten skapar nya behov. Lyckas vi inte fylla dessa roller kommer tillväxten att avta, vilket är direkt skadligt för svensk ekonomi. Det är därför viktigt att branschen ser till att utbilda och rekrytera allt från ungdomar, kvinnor och personer från andra länder, säger han.

Vill bryta snedrekrytering
Men fortfarande är det få kvinnor som söker sig till högre teknikstudier. Enligt SCB minskade andelen kvinnor inom it-sektorn från 22 till 20 procent (SCB 2015). Personer med utländsk bakgrund har också fortsatt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, även de med relevant kompetens. För att bryta fortsatt snedrekrytering tror Carl Johan Hamilton att det krävs större engagemang från näringslivet som i sin tur kan påverka makthavare.

Krävs samverkan
– Många enskilda bolag har förstått att det här är en överlevnadsfråga och arbetar aktivt med att inkludera internationell kompetens och kvinnor i verksamheten, säger han men tillägger att det finns ett antal frågor där det kan vara svårt för enskilda bolag att påverka själva. Som migration och integrationsfrågan till exempel, där det vittnats om flera fall av personer från länder utanför EU som utvisats på grund av bagatellartade misstag.
– Kompetensutvisningarna inom it-sektorn är en katastrof. Framför allt för individer, men det är också dåligt för Sveriges rykte och leder till att vi tappar viktig kompetens till andra länder. Här behöver vi få till en slags samverkan mellan olika myndigheter, säger han.

Mångfald viktigt för yngre generationen
Men det finns hopp för framtiden. Engelska är idag ett självklart språk och öppnar för ökad mångfald på it-bolagen. Flera undersökningar visar också att den yngre generationen ställer högre krav på sina arbetsgivare vad gäller jämlikhet på arbetsplatsen.
– Min erfarenhet av internationella och jämställda arbetsplatser är att de är mer kreativa, roligare och spännande att arbeta på. De har också större möjlighet att locka till sig all möjlig kompetens, så it-bolagen har allt att vinna på att arbeta strukturellt med de här frågorna, säger Carl Johan Hamilton.

Kvinnlig insikt bäddar för framgång

Annie Lindmark, medgrundare av organisationen W.Empowerment.
Annie Lindmark, medgrundare av organisationen W.Empowerment.
Självledarskap gör kvinnor till starkare ledare och resultatet blir starkare organisationer. Det är utgångspunkten för en metod för personlig utveckling som blir allt populärare bland unga kvinnor.

Att dessutom få göra det med andra och få möjlighet till att inspirera och lyfta varandra är ett framgångsrikt koncept, säger Annie Lindmark, som är medgrundare av organisationen W.Empowerment.
I en allt mer uppkopplad, stressig och prestationsfokuserad vardag finns mindre tid för reflektion.
– Dock är det något som kanske aldrig varit så viktigt som nu.
Här ligger samtal i fokus och deltagarna ges möjlighet att utbyta erfarenheter, lyssna och prata om vad som är viktigt för dem och vad som driver dem. Detta görs genom workshops, inspirationsträffar och temamingel. Organisationen har i dagsläget närmare 400 medlemmar, som alla är kvinnor i åldrarna 25–35 år.

Faktorer som styr ens agerande
I grunden handlar självledarskap om att öka självkännedomen och faktorer som styr ens agerande. Att verkligen hitta fram till vad som är viktigt för en själv och utifrån det hitta meningsfullhet i det man gör. Att bli medveten om hur ens värderingar och kärnvärden kan styra hur man hanterar olika situationer.
– Självledarskap skapar starkare ledare och individer vilket resulterar i starkare organisationer. Det är utgångspunkten för en metod inom personlig utveckling som blivit populärare de senaste åren.
Organisationen W.Empowerment ger verktyg för att man bättre ska lära känna sig själv genom att besvara grundläggande frågor som: Vad är viktigt för mig? Varför gör jag det jag gör? Vad är mina styrkor och vad är det som driver mig?

Även entreprenörskap
Parallellt med självledarskap fokuserar organisationen också på entreprenörskap, men det behöver inte innebära att man driver eget. För Annie Lindmark är det grundläggande att med en bättre självinsikt kan man göra bättre vägval, både i karriären och privat.
– Vi vill hjälpa våra medlemmar att förstå vikten av att identifiera vad som är viktigt för dem och att hitta sitt varför i det val de gör. W.Empowerments vision är att skapa ett hälsosammare, lyckligare och mer jämställt samhälle.