Etikettarkiv: Stadsbyggnad

Progressiv utveckling i Skåne

Den planerade centralstationen i Lund sett från öster, med Clemenstorget i förgrunden. Illustration: Elding Oscarson/C.F. Møller Architects
Den planerade centralstationen i Lund sett från öster, med Clemenstorget i förgrunden. Illustration: Elding Oscarson/C.F. Møller Architects

Skåne i allmänhet och Malmö, Lund och Helsingborg i synnerhet befinner sig i en positiv och progressiv stadsbyggnadsmässig utveckling. Här pågår och planeras stora infrastrukturprojekt, bostadsbyggnation och byggnation av bland annat sjukhus. Samverkan mellan regionens kommuner, var och en med sina unika kvaliteter, är stark.

Marcus Horning, stadsbyggnads­direktör i Lunds kommun. Foto: Emma Wolf
Marcus Horning, stadsbyggnads­direktör i Lunds kommun. Foto: Emma Wolf

De skånska kommunerna är bra på att samverka och dra nytta av varandras styrkor. Malmö, Lund och Helsingborg agerar lokomotiv för regionens stadsbyggnadsmässiga utveckling, men är samtidigt beroende av de mindre orterna. I synnerhet Öresundsregionen har samtidigt en stor outnyttjad potential för ökad samverkan och tillväxt, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör i Lunds kommun.
I Lund pågår för närvarande flera omfattande stadsbyggnadsprojekt, till exempel byggnationen av en ny spårväg som ska gå från Lund C till de nya forskningsanläggningarna ESS och MAX IV, som är att katalysatorer för stadsutvecklingen. Samtidigt förtätas flera av stadens befintliga stadsdelar. Nya stadsdelar tillkommer också, exempelvis Brunnshög och Västerbro. I princip all stadsutveckling sker genom förtätning i stationsnära lägen.

Fyrspårsutbyggnaden
– Skåne och Öresundsregionen har en hög ambitionsnivå inom stadsbyggnad. Regionen är samtidigt relativt snabbfotade, vilket innebär att vi kan testa och utforska saker som tar längre tid i större regioner, som Stockholm, säger Marcus Horning.
En pågående infrastruktursatsning som i hög grad bidrar till regionens framtida stadsutveckling är fyrspårsutbyggnaden på södra stambanan mellan Malmö och Lund. De fyra spåren, som beräknas vara i full drift 2024, innebär att kapaciteten på den vältrafikerade sträckan ökar. Nu inleds även arbetet med fyrspår mellan Lund och Hässleholm som kommer att fylla en viktig funktion för regionen och Sverige genom att en flaskhals byggs bort. Den regionala pendlingen med tåg och buss är nyckeln i ett framtida hållbart Skåne.
– Fyrspårsutbyggnaden innebär en stor utvecklingspotential för de orter som ligger som ett pärlband längs med sträckningen. Här kommer mycket stadsutveckling att ske, inte minst i anslutning till stationerna, säger Marcus Horning.

Carola Joelsson, divisionschef för byggprojekt på Regionfastigheter.
Carola Joelsson, divisionschef för byggprojekt på Regionfastigheter.

Långsiktig stadsutveckling
– Det står helt klart att Skåne och Öresundsregionen kan erbjuda intressanta utvecklingsmöjligheter för ingenjörer i många år framöver. De stadsutvecklingssatsningar som pågår är långsiktiga och många nya satsningar planeras också. Det är viktigt att ingenjörer som vill arbeta med stadsutveckling i Skåne tillämpar ett helhetsperspektiv på sitt arbete, säger Marcus Horning.

Hög byggtakt av bostäder
– Den skånska stadsutvecklingen befinner sig i en mycket spännande fas. Mycket av utvecklingen är koncentrerad till Malmö, Lund och Helsingborg. Två spännande satsningar som pågår i många år framöver är om- och tillbyggnationen av de stora sjukhusområdena i Malmö och Lund. Dessa projekt är tekniskt komplexa och ställer höga krav på ingenjörskompetens, säger Carola Joelsson, divisionschef bygg på Region Skåne.
Byggtakten är hög även på bostadssidan, det pågår såväl förtätning av befintliga områden som byggnation av hela stadsdelar. För ingenjörer med ett genuint samhällsintresse och ett intresse av att påverka framtidens städer kan den skånska stadsutvecklingssektorn erbjuda många möjligheter. Eftersom stadsutvecklingssektorn är stor finns det många olika karriärvägar att välja mellan.
– Behovet av ingenjörer är generellt sett stort i hela regionen. Efterfrågan är särskilt hög på byggprojektledare och installationssamordnare. Teknikförvaltare med spetskompetens, digitaliseringsintresse och erfarenhet av att förvalta tekniskt avancerade fastigheter är också mycket efterfrågade, säger Carola Joelsson.

Nytänkande och mod skapar dynamik i Uppsalas samhällsbyggnadsprocess

Anna Sander (t.h.), projektledare. Foto: Stewen Quigley, www.qimage.se
Anna Sander (t.h.), projektledare. Foto: Stewen Quigley, www.qimage.se
– Uppsala är en innovativ kommun som vågar anta utmaningar och testa nya grepp i sina samhällsbyggnadsprocesser. Ett förhållningssätt som både stimulerar medarbetarna och gynnar boendemiljön, säger Anna Sander, projektledare på kommunens stadsbyggnadsförvaltning.

Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning ansvarar för hela samhällsbyggnadsprocessen, från planering och genomförande till drift och underhåll. Här finns en bra mix av den lilla kommunens fördelar, i form av mycket samarbete mellan avdelningar, i kombination med stora resurser som bidrar till att skapa en dynamisk och utvecklande arbetsplats.
Anna Sander, huvudprojektledare för det nya centrala bostadsområdet Rosendal i Uppsala, började arbeta på kommunens mark- och exploateringsavdelning i vintras. Om sju år ska den nya stadsdelen med cirka 5 000 bostäder vara redo för inflyttning.
– Jag trivs fantastiskt bra. Uppsala är en mycket innovativ kommun när det gäller planering av bostadsområden. Genom att öppna dörrar för externa aktörer, och anordna många tävlingar skapas finurliga lösningar i boendemiljön som är stimulerande att arbeta med.

Nytänkande
Just nyfikenheten och viljan att vrida och vända på saker för att hitta lösningar är en inställning i kommunen som Anna Sander verkligen uppskattar.
– Verksamheten präglas av en framåtanda som bidrar till att stadsbyggnadsförvaltningen utgör en kreativ arbetsplats och en förvaltning som erbjuder ett modernt och hållbart boende för sina kommuninvånare.
Parallellt med rollen som projektledare har hon även ett regeringsuppdrag att utreda Boverkets byggregler.
– Uppsala kommun är en arbetsgivare som uppmuntrar både nyexaminerade och personer som mig, med lång erfarenhet av bygg- och planfrågor, att utvecklas. Att jag fått möjlighet att sköta utredningsuppdraget parallellt med min anställning värdesätter jag högt.
Staden växer och verksamheten har just nu behov av att rekrytera fler projektledare.
– Eftersom vi arbetar med hela samhällsbyggnadsprocessen behövs många olika kompetenser och erfarenheter. Här finns spännande uppgifter för såväl nyexaminerade som välmeriterade medarbetare, fastslår Anna Sander.

Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning
Välkommen till Uppsala kommun! Hos oss får du 13 000 kollegor inom 200 olika yrken. Varje dag jobbar vi för Uppsalas kommuninvånare: Vi lär barn att läsa, vårdar äldre, sopar gatorna, planerar fler bostäder och mycket mer. Kom och jobba med oss och få en hel kommun att fungera. Du är med och skapar ett mer rättvist och jämställt Uppsala för alla, oavsett behov och bakgrund. Det du gör på jobbet gör skillnad för någon annan.

Uppsala kommun
753 75 Uppsala
Tel: 018-727 00 00
www.uppsala.se

www.uppsala.se

Palett av möjligheter inom stadsbyggnad i Västerås

Tomas Persson, chef för strategiska avdelningen, Anna Jägvald och Ingrid Legrell Crona, planarkitekter på strategiska avdelningen. Foto: Per Groth
Tomas Persson, chef för strategiska avdelningen, Anna Jägvald och Ingrid Legrell Crona, planarkitekter på strategiska avdelningen. Foto: Per Groth
På stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad finns många spännande utvecklingsmöjligheter för ingenjörer som trivs med att arbeta i kompetensöverskridande projekt, ha många omvärldskontakter och vara delaktiga i utvecklingen av en av Sveriges mest snabbväxande städer.

På Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad samverkar man mycket över enhets- och professionsgränserna. För varje projekt handplockas en kompetensöverskridande projektgrupp, ofta med medarbetare från olika förvaltningar. Dessutom pågår intensiv samverkan med byggherrar, entreprenörer och andra externa parter.

Visionsarbete och medborgarkontakt
På den strategiska avdelningen utvecklas Västerås stad vad gäller mark- och vattenanvändning, energi- och klimatrådgivning och strategiska framtidsfrågor. Medarbetarna har många omvärldskontakter, inte minst med Västerås invånare, som de har en löpande dialog med kring den framtida stadsutvecklingen.
– Det är intressant att arbeta med projekt som är politiskt styrda. Det innebär att vi har en nära samverkan med stadens politiker och får insyn i hur de politiska beslutsprocesserna fungerar, säger Tomas Persson, chef för strategiska avdelningen.
– Det är en förmån att få arbeta med breda stadsutvecklingsprojekt som hanterar många aspekter, alltifrån fastighetsexploatering till skolfrågor, avfallshantering och räddningstjänst. Jag har själv påverkat min karriärutveckling och inriktningen på mitt arbete, det känns bra, säger Anna Jägvald, planarkitekt på strategiska avdelningen.
– Jag trivs jättebra med mitt jobb, det känns meningsfullt varje dag att arbeta med frågor som verkligen berör Västeråsborna. Vi gör verkligen skillnad och kan påverka hur staden utvecklas. I mitt arbete får jag verkligen vara med och påverka Västerås framtid, säger Ingrid Legrell Crona, planarkitekt på strategiska avdelningen.

Kombinerar fält- och kontorsarbete
– Jag har jobbat i Västerås stad i ett år och trivs jättebra. Jag trivs med kombinationen av att handlägga bygglov och att genomföra byggnadsinspektioner ute på fältet. Varje bygglovsärende är unikt, vilket ger mig mycket variation under min arbetsdag. Det är också roligt att arbeta i en kommun som präglas av en stark tillväxt och framåtanda. Samtidigt är Västerås stad en trygg och stabil arbetsgivare som verkligen satsar på medarbetarnas utveckling, säger Iwan Abuiraham, byggnadsinspektör och civilingenjör med inriktning mot samhällsbyggnad.
– Jag pluggade vid Högskolan i Gävle och flyttade till Västerås för att jag sökte en ny utmaning. För mig passar kombinationen av kontorsarbete och att göra mätningar ute i fält väldigt bra. Här får jag vara med från planskede till avslutat projekt, vilket är väldigt givande. Jag gillar också de många externa kontakter som jag har i mitt arbete. Vi får jättebra stöd från våra chefer och sammanhållningen är mycket god. Vi har dessutom ett fint kontor i stadshuset mitt i centrala Västerås, säger Karl Nilsson, lantmätare och högskoleingenjör med inriktning mot förrättningslantmäteri.
– Jag utvecklar en 3D-strategi för stadsbyggnadsförvaltningen och bistår med 3D-visualiseringar i olika skeden av planprocessen. Jag har arbetat som konsult tidigare och kom till Västerås stad hösten 2016. Det här är en arbetsplats där det är högt i tak och där jag får arbeta självständigt med mycket frihet under ansvar, vilket jag verkligen gillar, säger Elisabeth Ledin, 3D-visualiserare och designingenjör.

Lotta Lindstam, förvaltningschef på stadsbyggnadsförvaltningen.
Lotta Lindstam, förvaltningschef på stadsbyggnadsförvaltningen.
En offensiv och expansiv kommun
– Västerås är en växande stad med en god arbetsmarknad och hög inflyttning. Vi är en offensiv kommun, här byggs, bland annat handel, kontor, industrier, hotell och mycket bostäder. Vi är involverade i samtliga stora utvecklingsprojekt i staden, bland annat i omvandlingen av det stora centrala området runt stationen, där bostäder, kontor och ett nytt resecentrum planeras. Vi arbetar både med förtätningsprojekt och nybyggnation på jungfrulig mark och vi söker nu ännu fler medarbetare, bland annat söker vi duktiga trafikplane­rare, säger Lotta Lindstam, förvaltningschef på stadsbyggnadsförvaltningen.
– Vi satsar mycket på våra medarbetares kompetensutveckling, vi ger dem möjlighet att delta i utbildningar, åka på seminarier, studiebesök och liknande för att hämta inspiration från branschkollegor i andra städer. Hos oss är varje projekt unikt, vilket verkligen ger möjlighet till variation och utveckling, fortsätter Lotta Lindstam.


Sahel Strömberg, Iwan Abdulrahman, Elisabeth Ledin och Karl Nilsson trivs hos Västerås stad. Foto: Per Groth
Sahel Strömberg, Iwan Abdulrahman, Elisabeth Ledin och Karl Nilsson trivs hos Västerås stad. Foto: Per Groth

Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad
Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stads ambition är att planera och utveckla en attraktiv, levande, trygg och säker stad i samarbete med västeråsarna. Det ska var en miljö som fungerar för olika människors behov och som underlättar vardagslivet. Västerås är en expansiv stad med drygt 145 000 invånare. Vi satsar på att anställa medarbetare med olika bakgrund, vilket främjar kompetensöverföring och mångfald.
www.vasteras.se

www.vasteras.se

Göteborg omvandlas till en sammanhållen och modern stad

Illustration: Kanozi arkitekter
Illustration: Kanozi arkitekter
Göteborgsregionen karakteriseras av en snabb tillväxttakt och en historiskt hög nybyggnationstakt. Många nya bostäder byggs i hela Storgöteborg. Samtidigt pågår ett flertal omfattande infrastrukturprojekt inom ramen för Västsvenska paketet. Hela innerstaden ska dessutom länkas samman med hjälp av Vision Älvstaden.

Björn Siesjö, stadsarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad. Foto: Beatrice Törnros
Björn Siesjö, stadsarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad. Foto: Beatrice Törnros
– För närvarande pågår arbetet med att omvandla Göteborg från en stad som genomkorsas av en mängd större trafikleder till en sammanhållen och förtätad stad som planeras utifrån gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafikpassagerares villkor, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad.

Mer än 5 000 nya bostäder per år
Nya bostäder byggs på flera håll i Göteborgsregionen, både i form av förtätningsprojekt och helt nya stadsdelar. Staden kommer att behöva ett tillskott på drygt 5000 nya bostäder per år under de kommande åren.
– Det byggs även många nya bostäder i miljonprogramsområdena, däribland Biskopsgården och Frölunda/Tynnered. Ytterligare ett intressant projekt är Gullbergsvass och Backa­plan, som omvandlas från externt köpcentrum till en tät stadsdel med såväl bostäder som handel. Det här är bara några exempel på spännande bostads- och stadsutvecklingsprojekt i vår region. Den historiskt höga byggtakten väntas hålla i sig i många år framöver, säger Björn Siesjö.

Västsvenska paketet
I infrastruktursatsningen Västsvenska paketet ingår flera projekt, däribland nya Marieholmstunneln, nedsänkningen av E45 mellan Lilla Bommen och Marieholm samt Västlänken som är cirka åtta kilometer lång, varav drygt sex kilometer kommer att bestå av tunnel. Projektet omfattar även tre underjordiska stationer som kommer att byggas vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen.
Ytterligare ett intressant projekt är stationsområdet i Göteborg, som under de kommande åren genomgår en omfattande utvecklingsprocess. Arbetet med att utveckla centralstationsområdet har en nära anknytning till Vision Älvstaden, Göteborgs vision för framtidens regionala stadskärna med kontor, handel, bostäder och ett resecentrum.