Etikettarkiv: Samhälls­utveckling

Möjligheter för ingenjörer med intresse för samhällsbyggnad

Jonas Svensson, projektledare vid Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun. Foto: Cina Stenson
Jonas Svensson, projektledare vid Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun. Foto: Cina Stenson

– Är man intresserad av samhällsplanering är Uppsala en perfekt kommun att jobba i.
Här finns alltifrån jätteprojekt som Uppsalapaketet till mindre projekt på landsbygden, säger Jonas Svensson, projektledare vid Stadsbyggnadsförvaltningen.

Camilla Karlsson på enheten Projekt­ledning hos Uppsala kommun.
Camilla Karlsson på enheten Projekt­ledning hos Uppsala kommun.

Uppsala växer så att det knakar vilket är en viktig anledning till att Camilla Karlsson, högskoleingenjör i industriell ekonomi sökte sig till staden.
– Kommunen utvecklas snabbt vilket genererar en rad intressanta projekt, inte minst på infrastrukturområdet.
Camilla arbetar idag på enheten Projekt­ledning, anläggning där hon är projektledare för bygget av en öppningsbar bro över Fyrisån.
– Förutom brobygget ska vi bland annat flytta en väg, göra om en annan väg till cykelbana, anlägga trivselytor längs ån och bygga ett torg, vilket gör detta till ett stort, spännande och utmanande projekt.
Det bästa med jobbet, menar Camilla, är att vara delaktig i framväxten av morgondagens Uppsala och variationen av arbetsuppgifter.
– De olika projekten gör också att man kommer i kontakt med väldigt många kompetenta människor, både internt och externt, vilket är enormt utvecklande.

Olika roller
Jonas Svensson är civilingenjör och projektledare på mark- och exploateringsavdelningen. Under sin tid på Stadsbyggnadsförvaltningen har han haft flera olika roller.
– Jag började arbeta med några mindre projekt men gick så småningom över till att jobba med allt större projekt. Jag har även haft förmånen att prova på ledarrollen i form av ett föräldravikariat som enhetschef.
Idag arbetar Jonas med Uppsala­paketet, som han menar är den ultimata utmaningen för en ingenjör med intresse för samhällsbyggnad.
– I paketet ingår bland annat en utbyggnad av två nya järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm, en ny tågstation, en ny kollektivtrafiklänk över Fyrisån samt 33000 nya bostäder i de södra stadsdelarna. Vi är bara i början av projektet som sträcker sig ända fram till 2050. Det känns enormt häftigt att få vara en del av detta.
På frågan om de kan rekommendera andra ingenjörer att söka sig till Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala blir svaret ett unisont ”absolut”!
– Uppsala står inför många nya investeringar i både infrastruktur och bostäder, så det kommer inte att råda brist på spännande utmaningar framöver. Här finns mängder av möjligheter där man även som relativt färsk ingenjör kan hitta spännande uppdrag i mindre projekt för att sedan axla större ansvar i takt med att erfarenhet och kompetens ökar, avslutar Camilla.

Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala kommun

Välkommen till Uppsala kommun! Hos oss får du 13 000 kollegor inom 200 olika yrken. Varje dag jobbar vi för Uppsalas kommuninvånare: Vi lär barn att läsa, vårdar äldre, sopar gatorna, planerar fler bostäder och mycket mer. Kom och jobba med oss och få en hel kommun att fungera. Du är med och skapar ett mer rättvist och jämställt Uppsala för alla, oavsett behov och bakgrund. Det du gör på jobbet gör skillnad för någon annan.

Uppsala kommun
753 75 Uppsala
Tel: 018-727 00 00
www.uppsala.se

Regionfastigheter – bred verksamhet där alla kan växa och utvecklas

Ervin Turanovic och Kristina Olofsson trivs hos Regionfastigheter i Malmö. Foto: Caroline L Jacobsen
Ervin Turanovic och Kristina Olofsson trivs hos Regionfastigheter i Malmö. Foto: Caroline L Jacobsen

– Regionfastigheter är en plats att växa på, oavsett var i karriären man befinner sig. Det säger Kristina Olofsson, civilingenjör och projektledare för en del av Nya Sjukhusområdet i Malmö, ett gigantiskt bygge som kommer att sätta sitt avtryck i staden för lång tid framöver.

Kristina Olofsson tog civilingenjörs­examen vid Lunds tekniska högskola i mitten av 1990-talet. Sedan dess har hon haft arbetat med en rad olika projekt inom både privat och offentlig sektor. För drygt tre år sedan sökte hon sig till Regionfastigheter i Malmö.
– Det var bygget av det nya sjukhusområdet som lockade, jag såg det som en unik chans att få arbeta med ett så omfattande och komplext projekt.
Ervin Turanovic, även han med en civilingenjörsexamen från Lund i bagaget, berättar en liknande historia.
– Jag såg det som en fantastisk utmaning att arbeta med ett så omfattande och mångfacetterat projekt. Här skulle jag även få insikt i vården och de speciella krav som ställs på sjukhusbyggnader, och därmed få stora möjligheter att utveckla min kompetens på området.
Det har nu gått två år sedan han började på Regionfastigheter, sedan dess har det hänt en hel del.
– Jag började som projekteringsledare i ett mindre projekt, sedan blev jag samverkansledare, biträdande projektledare och har nu landat som projektledare.
Även Kristina kan se tillbaka på en rad olika arbetsuppgifter.
– I början arbetade jag med förberedelser och med att bygga nya lokaler till verksamheter som skulle evakueras. Efter det kom jag in på en av nybyggnadsdelarna i projektområdet där vi nu är i full gång med planering, projektering och produktion.

Lagarbete
Det bästa med jobbet, säger både Kristina och Ervin, är lagandan och det stora nätverk som arbetet för med sig.
– Utmaningen som också är en stor del av tjusningen med det här jobbet är samarbetet med alla olika ingenjörsinriktningar och yrkeskategorier samt komplexiteten i tekniken, den ständiga utvecklingen och vårdens speciella krav på bygget. Det skapar en dynamisk och mycket stimulerande arbetsmiljö, konstaterar Ervin.
– Här finns en stor bredd av projekt och arbetsuppgifter. Som helt nyutexaminerad ingenjör är det kanske lättare att få ett större ansvar i ett mindre projekt än att ansvara för en mindre del i ett stort projekt. Olika saker passar olika människor och här på Regionfastigheter finns något för alla, fastslår Kristina.

Regionfastigheter, Region Skåne

Region Skåne genomför just nu en av de största satsningarna någonsin på sjukhusområdena i Helsingborg och Malmö samtidigt som planer läggs för nya investeringar i bland annat Lund. Regionfastigheter ansvarar för den samlade planerings- och byggprocessen från behovsanalys till idrifttagande. Arbetet sker i nära samverkan med berörd verksamhet där Regionfastigheter har en samordnande och stödjande roll.

Regionfastigheter, Region Skåne
291 89 Kristianstad
Tel:040-675 38 18
www.regionskane.se

Sundsvall – expansiv stad med många möjligheter

Malin Holmkvist, Mo Tian och Daniel Jonsson. Foto: Pär Olert
Malin Holmkvist, Mo Tian och Daniel Jonsson. Foto: Pär Olert

Sundsvall växer så det knakar och är just nu en av Sveriges byggkranstätaste städer.
På Stadsbyggnadskontoret har medarbetarna fullt upp med en rad stora och spännande bostads- och gatuutvecklingsprojekt som kommer att sätta sin prägel på staden för lång tid framöver.

Malin Holmkvist, projektledare vid mark- och exploateringsavdelningen arbetar med det nya stadsdelsprojektet Katrinehill. Ett område som omfattar 85 hektar, motsvarande 125 fotbollsplaner, och kommer att rymma flera hundra bostäder när hela etappen är klar.
– Det är kul att vara med om ett så stort projekt och som kommer att påverka Sundsvall under lång tid, stadsdelen ska ju finnas i flera hundra år.
Daniel Jonsson, projektledare vid gatuavdelningen nickar instämmande. Efter nära 20 år som byggprojektledare i näringslivet började han för två månader sedan på Stadsbyggnadskontoret.
– Efter att ha ägnat stora delar av mitt yrkesliv åt att arbeta med delprojekt i större byggen ville jag ha nya utmaningar och arbeta mer holistiskt. Här är jag med från projektstart och hela vägen fram till mål. Just nu är jag projektledare för Hållplats Stenstan, där vi bygger en helt ny hållplats där vi bland annat ska lägga markvärme över hela kvarteret.

I framkant
Mo Tian, GIS-ingenjör på Stadsbyggnadskontoret arbetar med digitala verktyg för att analysera, beräkna och presentera geografisk information.
– Jag jobbar mycket med 3D, just nu är det stort fokus på Katrinehill, vårt nya resecentrum och de andra stora projekten där min uppgift är att illustrera vad som komma skall och visa medborgarna hur framtidens Sundsvall kommer att se ut.
För att klara det använder sig Mo och hennes kollegor av den senaste tekniken.
– Här finns stora möjligheter att göra saker, dels beroende på att vi får gå olika kurser och arbeta i teknikens framkant men här finns även ett tillåtande arbetsklimat där man uppmuntras till att förverkliga sina idéer.
På frågan om de kan rekommendera andra ingenjörer att söka sig till Sundsvall blir svaret ett unisont ”absolut”!
– Hos oss får man en bra arbetsgivare och många roliga människor som kollegor. Det finns också mycket samlad kompetens vilket gör att det alltid finns någon att prata och bolla idéer med. Att Sundsvall är inne i en expansiv fas ger stora möjligheter till spännande och utvecklande arbetsuppgifter, både för erfarna och nyutexaminerade nya kollegor, fastslår Malin.

Stadsbyggnadskontoret Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och närmare 100 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Sundsvalls kommun
Tel: 060-19 10 00
www.sundsvall.se

På Lantmäteriet arbetar jag med varierande juridiska prövningar

Selda Ali, förrättningslantmätare hos Lantmäteriet. Foto: Katinka Ingelberg
Selda Ali, förrättningslantmätare hos Lantmäteriet. Foto: Katinka Ingelberg

– Vill man vara en del i samhällsbyggnadsprocessen är Lantmäteriet ett bra val. Som förrättningslantmätare känner jag att jag har en viktig roll i samhälls­utvecklingen, säger Selda Ali.

Selda Ali har alltid varit intresserad av naturvetenskapliga ämnen och fick upp intresset för juridik på gymnasiet. När det var dags för universitetsstudier blev valet en civilingenjörsutbildning med inriktning mot lantmäteri i Lund. Efter avslutade studier började hon för 4,5 år sedan som beredande förrättningslantmätare på Lantmäteriet i Malmö. Sedan dess har det hänt en hel del. Lantmäteriet har tydliga karriärvägar där ansvar och arbetsuppgifter blir större i takt med att kunskap och erfarenhet ökar.
– Jag anställdes som beredande förrättningslantmätare, där fokus låg på att bereda ärenden som andra fattade beslut om och där jag i början hade en handledare till hjälp. I nästa steg blev jag beslutande förrättningslantmätare där jag arbetade mer självständigt och fattade egna beslut i de ärenden jag arbetade med.
Idag är Selda på steg 2 som beslutande förrättningslantmätare vilket innebär handläggning och beslut av lite mer komplicerade förrättningar. Nästa steg blir specialist och sedan senior.
– Verksamheten har tydliga karriärsteg vilket är bra eftersom det blir tydligt hur man utvecklas i sin yrkesroll.

Stor variation
Förutom att Selda trivs med att arbeta med juridiska prövningar är variationen av ärenden något som gör att jobbet aldrig känns trist och enformigt.
– Jag lär mig ständigt något nytt. Dessutom finns det möjligheter att ta sidouppdrag.
Att ta sidouppdrag handlar i det här fallet om arbetsuppgifter som ligger lite utanför det egna kärnuppdraget.
– Som förrättningslantmätare arbetar jag främst med de juridiska frågorna. Men om jag skulle vilja vara med i nätverk för värdering eller arkivutredning, mäta på fältet, arbeta med kartor eller ha någon annan roll i en förrättning finns det möjlighet till det, förklarar Selda.
På frågan om hon kan rekommendera andra civilingenjörer att söka sig till Lantmäteriet blir svaret ett tveklöst ”ja”!
– Vi har god sammanhållning och om man som jag gillar att jobba med juridiska bedömningar kan jag rekommendera det. Det är också ett fritt arbete som erbjuder goda möjligheter till att planera sin egen tid.

Lantmäteriet

Lantmäteriet har cirka 2 100 medarbetare på 50 orter och är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Hos oss är du med och gör samhällsnytta varje dag.

www.lantmateriet.se
www.facebook.se/lantmateriet
www.linkedin.com/company/lantmateriet
www.instagram.com/lantmateriet

Ingenjören – svenskarnas nya favorit

Ulrika Lindstrand, ordförande i Sveriges Ingenjörer. Foto: Sveriges Ingenjörer/Pernilla Pettersson
Ulrika Lindstrand, ordförande i Sveriges Ingenjörer. Foto: Sveriges Ingenjörer/Pernilla Pettersson
Hela 82 procent av svenskarna anser att ingenjörsyrket är ett framtidsyrke. Det framgår av en ny SIFO-undersökning. Ordföranden i organisationen Sveriges Ingenjörer välkomnar resultatet.
– Det är en glädjande nyhet, som vi visserligen har anat, men inte haft på pränt. Nu gäller det att locka fler kvinnor till yrket, säger Ulrika Lindstrand, som är ordförande i Sveriges Ingenjörer.

Överhuvudtaget har svenskarna en mycket positiv inställning till teknik. Av undersökningen framgår att 73 procent anser att den tekniska utvecklingen de senaste tio till tjugo åren gjort livet bättre för vanliga människor.
Vidare framgår att hela 84 procent tror att den tekniska utvecklingen är avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Det gäller i synnerhet män; 89 procent av männen anser att den tekniska utvecklingen är avgörande för konkurrenskraften.
Männens mer positiva inställning till teknik sätter fingret på ett sedan länge etablerat problem, nämligen att förhållandevis få kvinnor väljer att bli ingenjör. Men Ulrika Lindstrand är övertygad om att det är på väg att förändras och tror på att fler kvinnor väljer yrket.
Hon lyfter fram att högskolorna idag aktivt arbetar för att locka unga kvinnor att söka ingenjörsutbildningar och att unga kvinnor idag presterar bättre i den grundläggande utbildningen.
– Det finns all anledning till optimism när det gäller att locka kvinnor till ingenjörsyrket. Idag är inblicken i vad en ingenjör egentligen sysslar med bristfällig. Vi måste bli bättre på att lyfta fram att ingenjörer arbetar med de viktiga samhällsfrågorna.

Bidra till samhällsutvecklingen
Själv tog hon sin examen i kemi vid Chalmers 1998 och arbetar idag vid läkemedelsföretaget McNeil i Helsingborg. Varför valde hon då att bli ingenjör?
– Ytterst handlar det om ren och skär nyfikenhet, men jag har alltid varit intresserad av läkemedel och i synnerhet av tillverkningsprocessen. Naturligtvis var min drivkraft också att bidra positivt till samhällsutvecklingen.
Nu jobbar Sveriges Ingenjörer vidare med opinionsbildning med hjälp av undersökningen och den kommande rapporten. Nyligen träffade hon ministrarna Ann Linde och Mikael Damberg.
– Det handlar om att lyfta fram ingenjörernas roll i samhället och ministrarna var mycket nyfikna, säger Ulrika Lindstrand.

Att vara en del i något större

Illustration: Metro Arkitekter
Illustration: Metro Arkitekter
Med ett stadigt och brett kompetensbehov är en framtid inom infrastrukturområdet ett säkert kort. En karriär här innebär också att få bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Något som blir allt viktigare, tror Stefan Engdahl vid Trafikverket.

Stefan Engdahl, planeringsdirektör på Trafikverket. Foto: Trafikverket
Stefan Engdahl, planeringsdirektör på Trafikverket. Foto: Trafikverket
Stefan Engdahl är planeringsdirektör på Trafikverket. Tillsammans med omkring 1 000 medarbetare och olika samverkanspartner ansvarar han för planeringen av utvecklingen av Sveriges statliga infrastruktur. Det gäller vägar och järnvägar såväl som luft- och sjöfart.
– Vi drar vårt strå till stacken i planeringen av en smart, samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar infrastruktur, berättar han.
Grunden för hans karriär lades vid Lunds tekniska högskola med en examen som civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad. Dessutom har han studerat vid Ekonomihögskolan och har ytterligare en examen i projekteringsmetodik vid Arkitekthögskolan i Lund.

Avgörande roll i samhällsutvecklingen
Att arbeta inom infrastrukturområdet tillför ett värde till ens yrkesliv som handlar om att skapa möjligheter för fler än dig själv eller den verksamhet du jobbar för. Något Stefan Engdahl tror är en allt viktigare faktor när det är dags att välja karriär.
– Det är lätt glömma att infrastrukturen spelar en ganska avgörande roll i samhällsutvecklingen. För att vi ska nå våra mål inom klimatfrågan behöver vi bygga smart, för att klara av vår bostadsproduktion behöver vi vägar och järnvägar och för att skapa en social hållbarhet i samhället krävs tillgänglighet, att alla kan ta sig till skolan och sjukhus och kan åka på semester, säger han och fortsätter:
– Det är väldigt spännande att så tydligt kunna se sin del i något större, att man är en kugge i att skapa ett gott samhälle, livskvalitet för medborgarna och konkurrenskraft för näringslivet.

Stadigt kompetensbehov
Kompetensbehovet inom infrastrukturell utveckling är ofta stort och kunskapsspannet är minst sagt stort. Här behövs allt från beteendevetare till utredare, från signaltekniker till broingenjörer och från projektledare till samhällsplanerare. Det är en bredd som ger stora möjligheter att utvecklas inom olika områden som kopplar an till ens grundutbildning.
Rent krasst är infrastruktur dessutom ett säkert område att göra karriär inom.
– När det är lågkonjuktur får vi mer pengar för att bygga, och när det är högkonjuktur får vi mer pengar för att täcka behovet, säger Stefan Engdahl ärligt och hjärtligt.

Järnvägen grunden för en hållbar framtid

Foto: Infranord
Foto: Infranord
När Helene Biström i februari tillträdde som vd för Infranord bytte hon visserligen bransch, men ändrade inte sin övertygelse om att även i fortsättningen arbeta med viktiga framtidsfrågor.
– Underhåll och utveckling av järnvägen är oerhört viktigt för framtiden.

Helene Biström, civilingenjör och vd för Infra­nord. Foto: Infranord
Helene Biström, civilingenjör och vd för Infra­nord. Foto: Infranord
I februari tillträdde Helene Biström som vd för Infranord, ett statligt bolag med inriktning på underhåll och utveckling av den svenska järnvägen.
Med en civilingenjörsexamen i maskinteknik från KTH har hon haft flera olika ledande positioner inom Vattenfallskoncernen. Nu byter hon alltså bransch från energi till infrastruktur i form av järnväg. Så varför byter hon bransch?
– Ja det kan man fråga sig, men skämt åsido, så innebär det att jag fortsätter att arbeta med viktiga framtidsfrågor. Det finns inget bättre alternativ för en hållbar samhällsutveckling än järnvägen, säger Helene Biström.
I samband med att hon tillträdde som vd för Infranord avsade hon sig flera tunga styrelseuppdrag som ordförande i KTH, Sveaskog och CRAMO. Nu har hon endast ett styrelseuppdrag i ett finskt konsultbolag kvar.
– Skälet till att jag avsäger mig styrelseuppdragen är att jag då kan ägna all min kraft åt mitt nya uppdrag.
Och här finns att göra. Underhållet av järnvägen är eftersatt och det finns massor av utmanande nyutveckling att göra. Infranord har cirka 30 procents marknadsandel på järnvägsmarknaden.
– De flesta projekten rör underhåll, men vi utför även nybyggnadsprojekt.

Många spännande projekt
Ett viktigt arbete framåt handlar om att bli bättre på att nyttja ny teknik. Då syftar hon på både Internet of Things, IoT, och Big Data, det vill säga att koppla upp olika komponenter i infrastrukturen för att på så sätt bland annat effektivisera underhållet respektive att analysera data för att bli effektivare både på information och att fatta bättre beslut.
– Vi har mängder av spännande projekt på gång.
Hon är van vid att arbeta i mansdominerade branscher, men hon har aldrig upplevt det som ett hinder att vara kvinna.
– Man kan vända på det. Att mansdominansen faktiskt kan ge kvinnor bättre karriärmöjligheter och självfallet ska jag arbeta för att andelen kvinnor blir högre. Det är alldeles för få kvinnor, men samtidigt ska varje position tillsättas med den bäst lämpade.
Lämpliga bakgrunder för en ingenjör i Infra­nord är framför allt från järnvägsinriktningar, men även från till exempel väg och vatten, maskinteknik och bygg och anläggning.
– Men personlighet och attityd är minst lika viktiga som utbildning. Dessutom driver vi egen utbildning i Infranord Academy.