Etikettarkiv: Trender

Generativ AI, Data Fabric och Distributed Enterprise

Foto: Shutterstock

När analysföretaget Gartner presenterade de tolv viktigaste globala IT-trenderna inför 2022 präglades rapporteringen bland annat av samhällets starka digitaliseringstrend, hybridorganisationer, hyper­automatisering och nästa generations AI.

 1. Generativ AI
  AI som kan generera eget innehåll kan användas till att skriva mjukvarukod, accelerera läkemedelsutveckling eller utforma riktad marknadsföring. Gartner beräknar att generativ AI kommer att stå för 10 procent av all data som produceras i samhället 2025, mot idag mindre än en halv procent.

 2. Data Fabric
  Data fabric handlar om att integrera data mellan plattformar och användare. Därigenom genereras en skalbar arkitektur som kan minska den tekniska skulden och team som jobbar med data- och analytics. Data Fabric i kombination med inbyggd analys innebär att datahanteringskostnaderna kan minska med uppemot 70 procent.

 3. Distributed Enterprise
  Coronapandemin innebar på allvar startskottet för den nya generationens hybridorganisationer, där det traditionella kontorsarbetet kombineras med distansarbete. Enligt Gartner har hybridorganisationens framväxt stor påverkan på framtidens affärsmodeller, som framöver behöver omkonfigureras för att även omfatta distribuerade tjänster.

 4. Cloud native-plattformar
  Molnbyggda applikations­plattformar, så kallade Cloud native-plattformar, möjliggör skalbara och flexibla IT-funktioner som paketeras i tjänsteformat gentemot teknikutvecklare. Den här typen av plattformar kommer att utgöra basen för minst 95 procent av alla digitala initiativ 2025.

 5. Autonoma system
  Autonoma system är automatiserade fysiska system eller mjukvarusystem som lär sig av den miljö det befinner sig i och som dynamiskt kan modifiera sina egna algoritmer utifrån nya förhållanden. De kommer på sikt att bli allt vanligare i exempelvis drönare, robotar och tillverkande maskiner.

 6. Beslutsintelligens
  Beslutsintelligens är ett intelligent beslutsstöd med inbyggd förståelse för hur beslut fattas och hur resultat kan analyseras och förbättras med feedback. Under 2022 och 2023 tror Gartner att två tredjedelar av alla organisationer kommer att använda sig av beslutsintelligens.

 7. Modulära applikationer
  Arkitektur som baseras på modulära applikationer stöder snabba, säkra och effektiva applikationsändringar. Implementeringen av olika funktioner kan bli 80 procent effektivare med ett modulärt angreppssätt, enligt Gartner.

 8. Hyperautomatisering
  Hyperautomatisering innebär att en mängd processer identifieras, granskas och automatiseras. Enligt Gartner fokuserar världens mest högpresterande hyperautomatiseringsteam på att accelerera affärsprocessen, underlätta beslutsfattandet och att förbättra leveranskvaliteten.

 9. Dataskyddsteknik, privacy-enhancing computation
  Gartner förutspår att 60 procent av samtliga större organisationer kommer att använda dataskyddstekniker som skyddar känsliga data på hård- och mjukvarunivå 2025. En underliggande drivkraft, utöver att uppfylla lagkrav, är att bevara kundernas förtroende.

 10. Meshteknik för cybersäkerhet
  Arkitektur byggd på meshteknik för cybersäkerhet, CSMA, kan skapa en integrerad säkerhetsstruktur även när tillgångar och användare befinner sig på flera olika platser. Organisationer som använder sig av den typen av arkitektur för att integrera säkerhetsverktyg kan minska de ekonomiska effekterna av säkerhetsincidenter med uppemot 90 procent.

 11. Metoder för AI-teknik
  De 10 procent av företagen som etablerar de bästa metoderna för AI-teknik kommer att generera minst tre gånger mer värde från sina AI-insatser än de 90 procent av företagen som inte gör det. Så kommer det att se ut år 2025, enligt Gartner. En stark trend är därför metoder som gör
  AI-modellerna användbara.

 12. Total Experience, TX
  Nästa steg efter customer experience, CX, employee experience, EX, user experience, UX och multiexperience, MX, är total experience, TX.

AI, säkerhet och machine learning viktigaste trenderna

Foto: Shutterstock

AI, artificiell intelligens, är den trend som får störst betydelse för den framtida digitaliseringen, tillsammans med säkerhet, machine learning och molntjänster.

Vilka trender inom it och digitalisering anser du kommer få störst betydelse för utvecklingen framöver i Sverige? Den frågan har ett slumpmässigt urval av dataingenjörer och data- och systemvetare svarat på.

Artificiell intelligens och säkerhet
De flesta av de tillfrågade svarade AI som den viktigaste trenden som får störst betydelse. Även datasäkerhet och databehandling låg högt på listan.
”Bristande förståelse hos kunder och anställda, blandade konsultbolag som står för servrar och infrastruktur leder till säkerhetsrisker.”
Även machine learning, som är en del inom AI, ses som en betydelsefull trend.

”Machine learning inom AI är en betydelsefull trend.”

Molntjänster och IoT
Säkra molntjänster behövs för framtiden och man ser behovet av en stark utveckling, exempelvis för myndigheter.
Internet of Things, IoT, är en annan viktig trend många tror på. IoT i samhället tillsammans med en kombination av artificiell intelligens och machine learning.
Automatisering – effektivisera personalen genom att automatisera manuella processer.
Några nämner också distansarbete som en framtida trend i spåren av coronapandemin. Då behövs bättre teknik i och med att fler högutbildade flyttar längre från tätorter.
Även 5G och Blockchain nämns som stora viktiga trender.

Betydelsefulla trender inom it och digitalisering
 1. AI, artificiell intelligens
 2. Data- och informationssäkerhet
 3. Machine learning
 4. Molntjänster
 5. IoT, Internet of Things
 6. Automatisering
 7. Distansarbete
 8. 5G
 9. Blockchain
Om undersökningen:

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen mot ett slumpmässigt urval av dataingenjörer och data- och systemvetare 10–13 februari 2021. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Hyperautomation, distribuerade moln och robust AI-teknik

Foto: Shutterstock

När analysföretaget Gartner presenterade de nio viktigaste globala it-trenderna för 2021 präglas de förstås av covid-19 och de stora förändringar pandemin inneburit för hela samhället. Några av årets främsta trender är hyperautomation, platsoberoende och robust AI-teknik.

 1. Det beteendestyrda nätet
  Det beteendestyrda nätet fångar upp och samlar digitala ”fotspår” – data som människor lämnar efter sig online. Datan kan bland annat användas för att påverka människors beteende. Framöver kommer allt mer data att samlas in via de digitala fotspåren. Tekniken som används för att dra slutsatser av datamängderna utvecklas också snabbt, en trend som medför etiska dilemman.
 2. Den digitala totalupplevelsen
  Den digitala totalupplevelsen kombinerar discipliner som kundupplevelse, användarupplevelser och medarbetares upplevelser, och länkar samman dem för att kunna erbjuda en bättre användarupplevelse. Det ger organisationer en möjlighet att stärka sina konkurrensfördelar.
 3. Hyperautomation
  Den starka automatiseringstrenden utvecklas till hyperautomation, vilket innebär att företag strävar efter att maximera sin automatiseringsgrad genom att använda verktyg som AI och machine learning. Enligt Gartner är hyperautomation nyckeln till såväl ökad effektivitet som ökad motståndskraft för organisationer.
 4. Robust AI-teknik
  AI-projekt misslyckas ofta på grund av problem med underhåll, skalbarhet och styrning. En robust AI-teknikstrategi underlättar AI-modellernas tillförlitlighet och maximerar värdet av de AI-investeringar som görs. Utan en robust AI-teknik kommer de flesta organisationer att misslyckas med att flytta AI-projekt från prototyp till fullskalig produktion.
 5. Intelligenta modulbaserade it-infrastrukturer
  Många organisationer har på senare år fokuserat mycket på att öka sin effektivitet, vilket ökade deras sårbarhet när coronapandemin kom och ställde krav på en snabb omställning. Nu krävs en modulbaserad it-arkitektur som möjliggör bättre åtkomst till information, och som kan förändras och svara snabbare när snabba omställningar krävs.
 6. Cybersäkerhetsnät
  Cybersäkerhetsnät gör det möjligt för personer att säkert komma åt och använda alla digitala tillgångar med en hög säkerhetsnivå, oavsett var de befinner sig. När organisationer accelererar sin digitalisering måste säkerheten hålla jämna steg med den snabba förändringen. Cybersäkerhetsnät möjliggör en säkerhetsmodell som behåller plasticiteten som krävs för att fungera under nuvarande förhållanden, och erbjuder säkerhet utan att hindra företagets tillväxt.
 7. Platsoberoende verksamhet
  Platsoberoende verksamhet är en it-verksamhetsmodell som gör det möjligt för medarbetare att arbeta på ett säkert och effektivt sätt, oavsett var de befinner sig. Att tillhandahålla en sömlös och skalbar digital upplevelse kräver förändringar i teknikinfrastrukturen, hanteringsmetoder, säkerhets- och styrningspolicys och modeller för medarbetar- och kundengagemang.
 8. Distribuerade moln
  Ett distribuerat filsystem för moln ger offentliga molnalternativ till olika fysiska platser. De gör att kunderna kan dra nytta av det offentliga molnet och undvika dyra och komplicerade privata molnlösningar. Den här typen av lösningar kommer att bli vanligare under 2021.
 9. Integritetshöjande it
  Allt fler organisationer efterfrågar möjligheten för medarbetare att dela data med varandra på ett säkert sätt i potentiellt osäkra miljöer. Fler lösningar som möjliggör det kommer att dyka upp under 2021, enligt Gartner.

AI, IoT och säkerhet

It-/dataingenjörer och systemvetare svarade i en undersökning på frågan vilka trender just nu är de viktigaste inom it-utveckingen.

En fjärdedel nämde AI/maskininlärning och IoT/deep learning som några av de viktigaste trenderna.
En lika stor del tar upp enkelheten i digitalisering. Användaren ska stå i centrum och vara med i utvecklingen. Mobilitet, att kunna göra det man vill – var man vill – när man vill. Det ska inte vara kanalspecifika tjänster utan det ska vara lika enkelt att utföra på datorn som på mobiltelefonen.
Exempel på förenklande trender: digitala signaturer, online-tjänster, digitalisering av samhällstjänster, röststyrning, självkörande bilar, digitalisering av ekonomiska tjänster, e-handel och integrerade sjukvårdssystem.
”Digitaliseringen ska göra livet enklare.”

Säkerhet
En viktig del i utvecklingen av nya trender och användningsområden inom it-sektorn är säkerhetsaspekten.
Vi måste kunna garantera längre livslängd än idag på nya digitaliseringsformer. Tekniken kommer närmare privatpersonen och då måste teknikens säkerhet kunna garanteras, exempelvis med molnlagring. Informationssäkerhet är också en mycket viktig del då digitaliseringen utvecklas inom samhällstjänster och sjukvård. IoT för att få säkrare betalnings- och identifieringstjänster där ID-kapning redan är ett problem.
”Viktigast just nu är öka säkerheten inom IoT.”

Öppna källkoder
Öppna källkoder och andra distribuerade databastekniker är en trend som också nämns i kommentarerna. Även verksamhetsutveckling, som växer exempelvis inom stat och kommun.
”Trenden att röra sig mot att bli en digital medborgare är både på gott och på ont.”

Trender inom it-sektorn:
1. AI och IoT
2. Digitalisering som blir enkel för användaren
3. Säkerhet
4. Öppna källkoder
5. Verksamhetsutveckling

Om undersökningen
Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 27 december 2018 – 2 januari 2019. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Bankerna söker tekniker som kan kundbeteende

Lotta Lovén, chef för Digital Banking på Swedbank. Foto: Swedbank
Lotta Lovén, chef för Digital Banking på Swedbank. Foto: Swedbank
De stora bankerna blir i allt högre grad avancerade it-bolag som driver digitaliseringen i samhället framåt. Men de är bara i början av den här resan. Det kommer att hända mycket under de närmaste åren.

Banksektorn är inne i en mycket stor digital transformation. De nya teknologierna omvandlar banksektorn i grunden. De förändrar affärsprocesser, yrkesroller, arbetssätt och kundkontakter. Idag sker 95 procent av bankernas kundmöten via digitala kanaler.
– Kommunikationen ska vara enkel, bekväm och personaliserad samt trygg och säker. Generellt sett är bankerna i Norden mycket duktiga på att anpassa sig till kundernas beteendemönster, säger Lotta Lovén, chef för Digital Banking på Swedbank.
Lotta Lovén har under sin karriär arbetat på bank i många olika roller, bland annat som kontorschef och marknadschef. På Swedbank har hon arbetat med digitalisering sedan 2006.

De viktigaste trenderna
– De viktigaste tekniska trenderna är artificiell intelligens och dataanalys, fortsätter hon. Dessa teknologier stöttar många delar av verksamheten. De kan till exempel användas till att göra förutsägelser om kunders beteenden, och skapa, utveckla och automatisera processer och tjänster.
Det blir allt vanligare med virtuella assistenter och mjukvarurobotar som med stöd av AI kan svara på kundernas frågor. Swedbanks virtuella assistent får ungefär 100 000 frågor i månaden och kan svara på 85 procent av dem. I dag kan robotar även svara på personliga frågor, till exempel ”vad har jag för Swish-limit?”. Hittills har robotar främst kommunicerat via chatt, men det blir allt vanligare med röstkommunikation.
– Vi är fortfarande bara i början av den här resan. Inom en ganska snar framtid kan virtuella assistenter lösa avancerade problem och svara på komplexa frågor.

Stort kompetensbehov
Enligt Lotta Lovén finns det i dag en stor efterfrågan på kompetens inom framför allt AI, dataanalys, UX-design och beteendevetenskap.
– De som vill arbeta med digitalisering inom banksektorn ska fokusera på kopplingen mellan kundbeteendet och tekniken. De som är expert på båda dessa områden har en kompetens som är mycket efterfrågad i bankvärlden.
Enligt Framtidens Karriär – It & Datas undersökning anger 34 procent av it-/dataingenjörer och systemvetare att bank- och försäkringssektorn tillhör de sektorer som driver digitaliseringen och it-utvecklingen framåt.
– Det tycker jag är en för låg siffra. De stora bankerna i dag är avancerade it-bolag som definitivt driver digitaliseringen i samhället framåt, säger Lotta Lovén.

Anser du bank & försäkring tillhör de drivande sektorer inom digitalisering och it-utveckling?

Om undersökningen
Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 27 december 2018 – 2 januari 2019. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Starkt ökat intresse för cybersäkerhet och AI

Victor Carls och Emmy Andersson, projektledare på Management Events.
Victor Carls och Emmy Andersson, projektledare på Management Events.
Satsningarna på cybersäkerhet samt artificiell intelligens och robotik har ökat kraftigt inom de största företagen i Sverige. Det visar en rapport från Management Events.

Rapporten, ”Investment and Project Profiles”, har tagits fram inför årets upplaga av eventet 600Minutes Executive IT. Den ger en översikt av hur investeringar och projekt fördelar sig på olika it-områden på Sveriges största företag inom olika branscher. Rapporten baseras på personliga intervjuer med 256 beslutsfattare.
– Undersökningen visar att satsningarna på cybersäkerhet har ökat i mycket hög grad. Cyberhoten har kommit upp till ytan på ett helt annat än tidigare, inte minst efter detta turbulenta år med många cybersäkerhetsskandaler där fler stora företag har blivit drabbade, säger Victor Carls, projektledare på Management Events.
Cyberhoten har ökat i samband med att företagen flyttat ut sina it-system till molnet. Inom cybersäkerhet är säkerhet i molnet det mest prioriterade området.

AI och robotik
En annan tydlig trend är det kraftigt ökande intresset för artificiell intelligens (AI) och robotik. I en liknande undersökning som Management Events gjorde ett år tidigare fanns området inte med bland de som prioriterades då.
– Nästan alla deltagare i undersökningen ser AI som ett område som starkt ökar i betydelse. Antingen har företagen redan startat AI-projekt eller så planerar de att göra det, säger Emmy Andersson, projektledare på Management Events.
I den undersökning som gjordes ett år tidigare var analytics det mest prioriterade it-området. Nu har det fallit en bit på listan.
– Det beror på att områden som cybersäkerhet och AI har seglat fram som mycket prioriterade, säger Emmy Andersson. Men det pågår lika mycket aktiviteter inom analytics som tidigare.
Digitala affärer är liksom tidigare ett högprioriterat område. Högst upp på listan kommer it management, ett mycket övergripande område. Det kan exempelvis gälla hårdvara, mjukvara, data och nätverk.
När det gäller andra trender var det många av deltagarna som talade om de nya yrkesroller som växer fram.
– Det hänger samman med den starkt ökande digitaliseringen och att it i allt högre grad utgör kärnan i nya affärsstrategier, säger Victor Carls.

Mest prioriterade områden inom it:

Cybersäkerhet:


1 Molnsäkerhet
2 Cybersäkerhetsstrategi
3 Datasäkerhet och dataintegritet
4 Anställdas medvetenhet
5 Identitets- och behörighetshantering
6 Säkerhetsanalys
7 Efterlevnadskontroll
8 Mobil säkerhet
9 Säkerhetsrevision
10 Upptäckt och förebyggande av intrång
11 Katastrofåterhämtning
12 Nätverkssäkerhet

Artificiell intelligens och robotik:


1 AI-baserade affärsmodeller och tjänster
2 Maskininlärning
3 Robotic Process Automation (RPA)
4 Virtuella assistenter och robotar
5 Algoritmer
6 Servicerobotar
7 Datorseende
8 Självkörande fordon
9 Naturlig språkbehandling

600Minutes Executive IT
Eventet 600Minutes Executive IT är ett årligt event för it-beslutsfattare på Sveriges största företag. Förra året växte det till att bli Nordens största it-forum. Det äger rum den 14 mars 2018 på Stockholm Waterfront i Stockholm. Deltagarna kan lyssna på föredrag, utbyta tankar med kolleger och träffa leverantörer av it-lösningar.