Etikettarkiv: Digitalisering

Visioner krävs för techsektorn

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige. Foto: Daniel Roos

Techsektorn är en förutsättning för vår ekonomiska utveckling och är även en katalysator för tillväxt i andra branscher. För att Sverige ska fortsätta ha en ledande position krävs en tydlig vision för hur vi ska tillvarata digitaliseringens möjligheter, säger Åsa Zetterberg på TechSverige.

En rapport från TechSverige, som tidigare hette IT & Telekomföretagen, visar att techbranschen har etablerat sig som en ny bas för svensk ekonomi. 2020 uppgick techbranschens BNP till totalt 281 miljarder kronor och var nästan lika stort som bidraget från de traditionella svenska basindustrierna sammanlagt.
– Techföretagen tillför stora värden till samhället, det är därför av största vikt att branschen värnas. Ett nära samspel mellan en stark techsektor, resten av näringslivet och offentlig sektor är en avgörande framgångsfaktor för Sverige, säger Åsa Zetterberg.

Krävs nationell kraftsamling
Politikerna måste höja ambitionsnivån rejält för att vi inte ska tappa vår position i den globala digitaliseringen.
– Sverige har länge profilerat sig i teknikutvecklingens framkant. Vi var först med såväl 3G som 4G, men i introduktionen av 5G befinner vi oss på en mittenplats i förhållande till andra europeiska länder. Många andra länder som dragit nytta av coronapandemin för att accelerera sin digitaliseringsutveckling kör om oss. Det är med oro jag ser att politikerna inte tar dessa frågor på tillräckligt stort allvar; vi saknar tydliga visioner för hur Sverige på bästa sätt kan till­varata digitaliseringens möjligheter. Nu krävs en nationell kraftsamling där politiken samspelar med marknaden, säger Åsa Zetterberg.

”Techföretagen tillför stora värden till samhället, det är därför av största vikt att branschen värnas.”

Sektorns kompetensbehov
– För att ha en världsledande techsektor måste vi kunna tillgodose sektorns kompetensbehov. Digitaliseringen av samhället har bidragit till att techsektorn fyller en än viktigare strategisk roll, och smarta uppkopplade lösningar är nu en förutsättning för att stora delar av samhället ska fungera. I dagsläget tvingas många techföretag dessvärre tacka nej till uppdrag på grund av kompetensbrist, säger Åsa Zetterberg.
Sektorn behöver bli bättre på att lyfta fram de karriärmöjligheter man har att erbjuda, och arbeta aktivt med mångfaldsfrågan.
– Vi behöver väcka ungas techintresse längre ner i årskurserna! Branschen behöver många olika kompetenser och typer av människor framöver, säger Åsa Zetterberg.

Health tech och sustainable tech
– Hälso- och sjukvårdens behov av teknologi som på olika sätt kan effektivisera och rationalisera deras arbete är stort, och Sverige har definitivt rätt förutsättningar för att flytta fram positionerna inom health tech. Vi är också väl positionerade inom sustain­able tech, som utvecklar tekniker för en smartare resursanvändning. Vi kommer därför att fokusera extra på att stödja dessa två branscher under 2022. Ytterligare ett fokusområde är cybersäkerhet. Hela Sverige behöver stärkas på cybersäkerhetsområdet via en nationell kraftsamling, säger Åsa Zetterberg.

Populäraste företagen inom it

Ikea, Volvo Cars, Volvo Group, Ericsson och Saab är de företag som yrkesverksamma dataingenjörer och systemvetare helst vill arbeta hos.

Hos vilka av följande företag skulle du helst vilja arbeta med it, digitalisering, teknikutveckling eller datasäkerhet?
Om undersökningen

Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 31 januari – 4 februari 2020. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Fokus på både människor och teknik

Gunnel Modin, Stefan Ellström, Annika Axelborn och Lars Rahm på Bolagsverket. Foto: Olle Melkerhed
Gunnel Modin, Stefan Ellström, Annika Axelborn och Lars Rahm på Bolagsverket. Foto: Olle Melkerhed

Bolagsverkets utvecklings- och it-verksamhet har fördelen av att ha all verksamhet samlad under ett och samma tak.
– Vi är inte så låsta i våra enheter och roller vilket ger stora möjligheter att avancera och gå vidare inom de områden man känner sig inspirerad av, säger Lars Rahm, enhetschef.

Bolagsverket är i färd med att genomföra en digital förflyttning. Nya arbetssätt och ny teknik ska utvecklas för att möta framtiden och omvärldens krav på verksamhetens tjänster. Inom Bolagsverket ser man att satsningen är utöver det vanliga.
Gunnel Modin, tf. chef på enheten för Digital förnyelse och arkitektur, berättar om den resa som har påbörjats.
– Vi har mycket spännande på gång där visionen är att företagsinformationen ska flöda fritt och skapa värde för samhället. För att komma dit krävs samverkan, både över professions-, myndighets- och nationsgränser, vilket skapar en dynamisk verksamhet med många olika karriärvägar.
Stefan Ellström, digital strateg på enheten för Digital förnyelse och arkitektur, fortsätter.
– Under vår förflyttning kommer vi också att modernisera stora delar av vår applikationsplattform. Den digitala förflyttningen kommer att innebära innovation och satsning på ny teknik, där vi har påbörjat arbete med AI.

Jobba med oss på Bolagsverket. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Laganda och delaktighet
Stefan har, med ett kort uppehåll, arbetat på Bolagsverket sedan 1996.
– Vi har gjort en häftig resa inom digitalisering sedan dess, och resan fortsätter. Bolagsverket är en härlig arbetsplats där man har möjlighet att påverka hela utvecklingskedjan, vilket ger en stark känsla av delaktighet i resultatet. Det, tillsammans med en bra lag-anda, gör att jag trivs väldigt bra.
Lars Rahm, enhetschef för it-arkitektur, metod och kvalitet, är inne på samma spår.
– Jag har en bakgrund inom konsultvärlden men sökte mig hit eftersom jag ville vara del av en verksamhet som bedriver sin egen verksamhets- och systemutveckling.
Förväntningarna har infriats med råge.
– Här får jag vara del av ett större sammanhang där även jag som chef är med och påverkar vad och hur vi väljer att utveckla. Kombinationen av teknik och ledarskap ger chefsrollen en extra dimension. Om man gillar problemlösning och vill arbeta i en verksamhet som bryr sig om både människor och teknik kan jag varmt rekommendera Bolagsverket. Är du nyutexaminerad kan jag också tipsa om vårt it-traineeprogram. Här finns alla möjligheter.

Jobba med oss på Bolagsverket. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Bolagsverket

Bolagsverket står inför en spännande förflyttning där vi med nya arbetssätt och ny teknik ska förbättra befintliga och utveckla framtidens verksamhet och it-system för att möta omvärldens krav. Pågående initiativ finns kring bland annat containerteknik, AI, continuous delivery och devops, testdriven utveckling samt agilt och värdedrivet arbetssätt i hela organisationen.

www.bolagsverket.se

Digital transformation gör nya arbetssätt möjliga

Katrin Westling Palm, GD för Skatteverket. Foto: Fialotta Bratt
Katrin Westling Palm, GD för Skatteverket. Foto: Fialotta Bratt

Katrin Westling Palm, generaldirektör för Skatteverket, har jobbat 35 år inom staten och sett förändringsprocesser komma och gå.
– Den största och mest omvälvande transformationen är den pågående digitaliseringen och införandet av AI-stöd i statsförvaltningen.

Det har gått 35 år sedan Katrin Westling Palm började sin yrkesbana inom statsförvaltningen. Det var en tid då datorn lyste med sin frånvaro på de flesta kontor och mobiltelefonen knappt var påtänkt. Sedan dess har det hänt en hel del.
– Det har varit många olika förändringsvågor genom åren men digitaliseringen är en större transformation eftersom den inte bara rör teknik utan även påverkar kommunikation, affärsmodeller och beteenden.

Skapa effektiva processer
Utredning, utveckling och förändring har löpt som en röd tråd genom hennes olika uppdrag och vid sidan av tjänsten som generaldirektör är Katrin Westling Palm bland annat ordförande för eSam, ett frivilligt samarbete mellan 23 myndigheter och Sveriges Kommuner och Regioner.
– Det övergripande syftet är att tillvarata digitaliseringens möjligheter med sikte på att underlätta för privatpersoner och företag. I grunden handlar det om att skapa säkra och effektiva processer och att använda gemensamma resurser på ett effektivt sätt. Sverige har tidigare inte haft någon samordnande myndighet för dessa frågor, nu finns Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och vi har därför anpassat eSams verksamhet utifrån det.

Implementera nya arbetssätt
Den digitala transformationen är viktig för de statliga myndigheterna, inte minst för att den skapar både möjligheter och medel för ett helt nytt arbetssätt.
– I Skatteverket försöker vi hitta lösningar som gör det möjligt att med hjälp av API:er flytta vår verksamhet in i kundens miljö. Det kan till exempel handla om att utveckla digitala komponenter så att redovisningsföretag kan bygga in skatteregelverken i sina redovisningssystem vilket ökar förutsättningarna för att deras arbete blir rätt redan från början.

”Juridik och teknik måste gå hand i hand”

Stor potential för AI
När det gäller användandet av AI i statsförvaltningens processer finns det än så länge bara ett fåtal exempel.
– Men tekniken kommer starkt! Det finns en stor potential för AI vad gäller automatisering och hur vi ska kunna förutse olika behov, förebygga fel, bekämpa fusk och öka rättssäkerhet.
Den stora utmaningen när det kommer till AI-lösningar menar hon ligger mer på det mänskliga planet än på det rent tekniska.
– Juridik och teknik måste gå hand i hand. Att kunna ge mer individanpassad service kräver att vi vet lite mer om personen samtidigt som den personliga integriteten är oerhört viktig. För att motverka fusk och brottslighet måste vi kunna utbyta information myndigheter emellan, här har det skett en del regeländringar på senare år men fler behövs.

Utvecklingsmöjligheter inom staten
I Framtidens Karriär – It & Datas undersökning från januari 2019 hamnade Skatteverket i topp på frågan om vilken statlig myndighet som yrkesverksamma inom data- och it-sektorn ansåg låg långt framme inom it och digitalisering.
– Skatteverket liksom många andra myndigheter har stort fokus på it-frågorna. Vi har fördelen av att vårt arbete syns, inte minst i form av handfasta tjänster på vår hemsida. Medborgarna kan själva se utvecklingen, inte minst när det är dags att deklarera.
Systemvetare, dataingenjörer och andra it-specialister tillhör de yrkesgrupper som är högvilt på arbetsmarknaden. Karin Westling Palm vill gärna slå ett slag för jobben inom statsförvaltningen.
– Många myndigheter håller på med stora digitala förändringar vilket innebär stora utvecklingsmöjligheter både på längden och bredden, inte minst inom teknikområdet. Om man liksom jag trivs med att arbeta i en verksamhet där det man gör kommer till nytta för många i samhället är statsförvaltningen i allmänhet, och Skatteverket i synnerhet, rätt plats!


Skapar förutsättningar för digitalisering

eSams medlemmar driver utvecklingsintitiativ i samverkan för att underlätta för privatpersoner och företag i olika livshändelser och för att underlätta medlemmarnas egen digitala transformation och effektivisering.

Medlemmarna bemannar också olika grupperingar som arbetar för att skapa goda förutsättningar för digitaliseringen. eSam samlar kompetenser inom komplexa och gemensamma områden för att ta fram till exempel vägledningar och annat stöd som skapar nytta för medlemmarna.

eSam består av 27 myndigheter och Sveriges Kommuner och Regioner:


• Arbetsförmedlingen
• Boverket
• Bolagsverket
• Centrala studiestödsnämnden
• Domstolsverket
• eHälsomyndigheten
• Försäkringskassan
• Jordbruksverket
• Kriminalvården
• Kronofogdemyndigheten
• Lantmäteriet
• Migrationsverket
• Naturvårdsverket
• Pensionsmyndigheten
• Polisen
• Riksarkivet
• Sida
• Skatteverket
• Skolverket
• Sveriges Kommuner och Regioner
• Statens servicecenter
• Statens tjänstepensionsverk
• Statistiska centralbyrån
• Tillväxtverket
• Trafikverket
• Transportstyrelsen
• Tullverket
• Universitets- och högskolerådet

Kreativa lösningar gör Electrolux världsledande

Johan Vallin, Global Head of Data Science på Electrolux. Foto: Electrolux
Johan Vallin, Global Head of Data Science på Electrolux. Foto: Electrolux

Innovativa och kreativa IT-lösningar värderas högt på Electrolux. Som medarbetare inom data och IT utmanas du ständigt genom hållbara projekt som förenklar människors vardag. Företaget erbjuder utveckling, internationella projekt och en dynamisk arbetsmiljö.

Electrolux är en av världens ledande tillverkare av hushållsapparater och driver hela tiden utvecklingen framåt. Företaget vill bidra till en enklare och mer hållbar vardag för människor runt om i världen. För att lyckas behöver medarbetare inom IT och data hela tiden hitta nytänkande lösningar. Johan Vallin, Global Head of Data Science på Electrolux berättar:
– Mycket av det vi gör på Electrolux är nytt. Vi bryter hela tiden ny mark och hittar smarta IT-lösningar för att klara våra visionära idéer. Min avdelning handlar om AI, data science och maskininlärning. Vi kurerar data från olika system för att kunna göra analyser eller automatisera processer med algoritmer.

Datadrivna beslut eftersträvas
IT-verksamheten genomsyrar Electrolux; från ekonomi och marknadsföring till logistik och tillverkning. För den som jobbar med IT finns det alltid nya områden att utforska. Johan Vallin illustrerar hur viktiga datadrivna beslut är:
– Genom att förutspå oljebytet i en maskin kan vi minimera risken att den går sönder, vilket skulle medföra dyra reparationer och produktionsstopp. I stället för att byta olja med ett antal månaders intervall kan vi mäta vibrationer i kullager, temperatur, viskositet på oljan och hur snabbt maskinen jobbar.
Ett annat exempel är prognostisering av försäljning. Electrolux kunder är återförsäljare inom vitvaruhandel. Genom att bli bättre på att förutspå vad återförsäljarna kommer att sälja både över längre och kortare tid, kan vi planera produktion, lager och distribution på ett effektivare sätt.

Jobba med IT med oss på Electrolux. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Smart algoritm förenklar livet
Electrolux jobbar med både praktiskt genomförbara projekt och framtidsbilder. Det är en spännande utmaning att skapa algoritmer som skapar värde för folk i vardagen. Johan Vallin berättar entusiastiskt om en vision som hans team har:
– En liten algoritm förstår att du har en stor gratäng i ugnen och anpassar tillagningen efter storleken. Är det lördag eftermiddag kanske algoritmen antar att den stora gratängen betyder gäster och skickar ut robotdammsugaren. Därefter sätts luftrenaren på för att skapa fräsch luft. När gästerna kommer, ökar luftkonditioneringen så det inte blir för varmt. Vi orkestrerar hemmets olika funktioner på ett trevligt sätt utan du att behöva tänka på det. Ofta handlar det om att orkestrera flera algoritmer tillsammans i en symfoniorkester. Det är verkligen kreativt.

Ödmjukhet viktig egenskap
Kreativitet är något Johan Vallin återkommer till flera gånger. Ödmjukhet är en annan egenskap han värderar högt hos sina medarbetare. Det handlar om respekt för andras kunskap, andra kulturer, personers tid och att människor har andra värden i livet förutom jobbet. Hela bolaget präglas av en ödmjuk inställning.
Utvecklingspotentialen hos Electrolux är stor. Förutom en kreativ miljö och spännande utmaningar finns ett gediget utbildningsprogram, olika nätverk och möjligheten att jobba utomlands. Företaget har 49000 medarbetare i 120 länder.
– Jag har aldrig stött på något annat bolag som har en lika seriös talangprocess. Personalen värderas högt och uppmuntras att testa nya jobb i olika länder. Bara i mitt team finns 14 nationaliteter, berättar Johan Vallin.
Teamet växer ständigt och med en relativt stor andel erfarna data scientists och data engineers behöver vi förstärkning av unga, nyutexaminerade systemvetare, elektroingenjörer, interaktionsdesigners, statistiker med flera.

Socialt och miljömässigt ansvarstagande
Förutom att förbättra kundernas vardags vill Electrolux ta ansvar för de samhällen företaget verkar i. Electrolux har jobbat med hållbarhet i 15 år och har därför ett försprång jämfört med andra. Som ett led i företagets arbete med att bli koldioxidneutralt 2050, kommer bonusar att baseras på hur väl Electrolux lyckas minska utsläppen.
– Socialt och miljömässigt ansvarstagande är en del av vårt DNA. Vi vill ta hand om människor, natur och miljö på ett så schysst sätt som möjligt. Och vi tar verkligen hand om våra medarbetare, avslutar Johan Vallin.

Jobba med IT med oss på Electrolux. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Electrolux

]Electrolux är ett ledande globalt vitvaruföretag som i mer än 100 år gjort livet bättre för miljontals människor. Vi utvecklar nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi strävar ständigt efter att leda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle genom våra produkter och vår verksamhet. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG och Frigidaire, säljer vi cirka 60 miljoner produkter till hushåll på över 120 marknader varje år. Under 2019 hade Electrolux en omsättning på 119 miljarder kronor och cirka 49000 anställda.

För mer information besök www.electroluxgroup.com

Enormt digitalt förändringstryck i banksektorn

Stephan Erne, CDO på Handelsbanken.
Stephan Erne, CDO på Handelsbanken.

I banksektorns affärs- och verksamhetsutveckling fyller it en nyckelfunktion. Det digitala förändringstrycket i banksektorn är enormt just nu och behovet av att fortsätta investera i säker och kundanpassad finansiell it-infrastruktur visar inga tecken på att avta framöver, snarare tvärtom.

– Eftersom banksektorn levererar tjänster snarare än fysiska produkter så är it självklart en otroligt viktig del av vår verksamhet. Merparten av kundupplevelsen är numera digital, vilket innebär att de som designar bankernas digitala tjänster befinner sig mycket nära såväl kärnaffären som kunderna, säger Stephan Erne, CDO på Handelsbanken.
En stor del av banksektorns värdekedja är digital, vilket innebär att behovet av att dels underhålla och uppdatera befintliga system, dels investera i ny it-infrastruktur, är stort. Flera faktorer driver på bankernas it-investeringar: teknologisk utveckling, nya kundbehov, regulatoriska krav och förstås även interna krav på effektivisering och en genomgående hög säkerhetsnivå.

”Digitaliseringen har förändrat hotbilden gentemot bankerna”

Stor potential för AI
– Eftersom banksektorn är tekniktung och hanterar mycket data finns det naturligtvis en stor potential för teknologier som AI och robotics. Många banker implementerar dessa tekniker för att exempelvis förbättra kundupplevelsen eller stödja sina medarbetare Vi har bland annat använt AI för att effektivisera arbetet för medarbetarna på bankkontoren ute i landet, säger Stephan Erne.
Han betonar att teknologiutvecklingen inte bara påverkar bankernas tjänsteutbud. It har även stora effekter på bankernas arbetssätt och samlade verksamhet. En fråga som av naturliga skäl står högt på agendan hos bankerna är förstås it-säkerhet.

I framkant inom cyber security
– Digitaliseringen har förändrat hotbilden gentemot bankerna, och gjort oss mer sårbara – samtidigt som den öppnar upp nya möjligheter. Att ligga i framkant med cyber securityarbetet är viktigt för samtliga banker. Säkerhetsspecialister är en av de mest efterfrågade kompetenserna i banksektorn, säger Stephan Erne.
Utöver it-säkerhetsexperter efterfrågar banksektorn även programmerare, it-arkitekter, AI-specialister och generellt sett it-akademiker som kombinerar ett tekniskt utvecklingsperspektiv med ett affärsutvecklings- och kundperspektiv.
– För it-specialister som vill arbeta i en bransch som erbjuder samhällskritiska tjänster, transformeras i rasande fart, och investerar mycket i it-utveckling även framöver, har banksektorn mycket att erbjuda, säger Stephan Erne.

Myndigheten som blickar in i framtiden

Andreas Voxberg, ADA-teamet på Skatteverket i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen
Andreas Voxberg, ADA-teamet på Skatteverket i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen

Skatteverket driver digitaliseringen framåt för att skapa nytta för medborgare och företag. Här finns stora möjligheter för breda utvecklare som är nyfikna på nya tekniker. It-verksamheten behöver nu rekrytera lagspelare som vill arbeta agilt och nytänkande.

För Skatteverket kommer artificiell intelligens, AI, att få stor betydelse i framtiden. Målet är att bättre kunna förutse och möta kunders olika behov samt underlätta kontakter med myndigheten. AI bedöms även vara viktig i arbetet med att förhindra och bekämpa brottslighet. Moderna tekniker och nya idéer krävs när Skatteverket ska utforska på vilket sätt AI ska användas på ett sätt som både skapar nytta och är rättssäkert.
– Skatteverket har verkligen gjort en förflyttning under de senaste åren. Tidigare skulle vi befinna oss i teknikens mittfåra och använda beprövade teknologier. Nu är ambitionen i stället att ligga i framkant avseende såväl teknik som arbetssätt, berättar Andreas Voxberg som har jobbat på myndigheten i 19 år.

Aleksander Bertvig, ADA-teamet på Skatteverket i Visby.
Aleksander Bertvig, ADA-teamet på Skatteverket i Visby.

Tjänster som löser utmaningar
Tillsammans med Aleksander Bertvig och Petros Leventis ingår Andreas Voxberg i det elva personer starka ADA-teamet (Avancerad Data Analys) som jobbar med AI. Andreas Voxberg fortsätter:
– Det finns ett mer övergripande strategiskt arbete som tar hand om de breda penseldragen. I vårt team löser vi olika konkreta verksamhetsutmaningar genom att skapa tjänster. Gruppen har en mix av olika kompetenser från verksamhets- och it-sidan.

Teknik, trivsel och arbetssätt
Kreativiteten är stor i teamet som utvecklar lösningar med modern teknik. Det råder inga tvivel om att trivseln är utomordentlig, tack vare goda förutsättningar att göra ett bra jobb.
– För mig som utvecklare är det väldigt roligt att få skapa nytta och jobba med de senaste verktygen. När jag började på Skatteverket för tre år sedan, blev jag positivt överraskad över att de flesta verktyg vi använder är i toppklass, säger Aleksander Bertvig.
Petros Leventis instämmer och berättar om fler framgångsfaktorer:
– Jag har fått möjlighet att utvecklas under alla mina år på Skatteverket men på senare tid har det hänt extra mycket spännande. Förutom nya verktyg och plattformar, är arbetssättet ett exempel. Vi har jobbat agilt inom it-verksamheten länge men nu har vi även en bredare representation från verksamheten. När verksamheten och it-utvecklare jobbar i samma projekt, stärks förmågan att omsätta utmaningar till produkter och tjänster.

Jobba med oss på Skatteverket. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Stora planer för AI
Genom att använda AI kan Skatteverket effektivisera verksamheten och skapa utrymme för medarbetarna att ta hand om mer avancerade uppgifter. Redan idag kan AI användas för att svara på frågor från kunder. I framtiden är förhoppningen att tekniken ska kunna ge stöd till såväl medborgare och företag som handläggare. Bland annat pågår ett arbete med att skapa bättre sökmöjligheter genom AI på Skatteverkets webbplats för Rättslig vägledning. Med stöd av AI kan Skatte-verket ta ytterligare steg i att ”det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel”.
ADA-teamet jobbar med flera projekt för att på olika sätt omvandla data till konkret nytta.
– Det senaste året har vi jobbat med att underlätta för kunder att skicka e-post till oss. Kunden ska inte behöva veta vilken kategori ärendet tillhör. I stället analyserar tjänsten innehållet och skickas mejlet till rätt handläggare och rätt kompetens. Du får snabbare service och högre kvalitet, säger Andreas Voxberg.
Ett annat exempel är AI-roboten Skatti på myndighetens webbplats. Skatteverket ser sin chattbot som en möjlighet att nå fler kunder i en ny kanal.

Petros Leventis, ADA-teamet på Skatteverket i Göteborg. Foto: Julia Sjöberg
Petros Leventis, ADA-teamet på Skatteverket i Göteborg. Foto: Julia Sjöberg

Möjligheter för utvecklare
De tre kollegorna är överens om att Skatteverket har mycket att erbjuda breda it-utvecklare som vill jobba med nya tekniker.
– Det finns alla möjligheter att jobba med det du är intresserad av. Du får gå olika utbildningar och kan byta projekt. Det finns många olika system, team och tekniker att välja mellan. Jag har jobbat på Skatteverket i tre år och är inne på mitt tredje uppdrag, säger Aleksander Bertvig.
– Jag tycker att Skatteverket är en fantastisk myndighet. Det är högt i tak och jag är stolt över att vara på Skatteverket eftersom alla här jobbar för att göra det bästa för samhället, avslutar Petros Leventis.

Jobba med oss på Skatteverket. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Skatteverket

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet. Vi tror att AI kommer att hjälpa myndigheten att klara sitt uppdrag i framtiden. För att utforska hur AI kan användas på bästa sätt, behöver Skatteverket rekrytera nyfikna utvecklare som vill använda nya tekniker. Här finns stora möjligheter att prova olika roller och projekt. Vi söker teamspelare som vill arbeta tillsammans med andra för att skapa samhällsnytta.
Skatteverkets it-avdelning är en av Sveriges största med närmare 1300 medarbetare (varav en del konsulter). Vi ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av Skatteverkets it-system och finns idag på sju orter: Göteborg, Malmö, Solna, Visby, Västerås, Umeå och Östersund.

www.skatteverket.se

Spännande karriärmöjligheter som IT-specialist på SCB

Alexander Thorell, it-arkitekt och Carolina Koivuniemi, systemutvecklare hos SCB. Foto: Richard Ström
Alexander Thorell, it-arkitekt och Carolina Koivuniemi, systemutvecklare hos SCB. Foto: Richard Ström

Brett, omväxlande och lärorikt – på SCB har du som är IT-specialist en rad olika spännande karriärmöjligheter. På SCB arbetar IT med hela kedjan, från krav till produktion, drift och förvaltning. Och du behöver inte ha pluggat statistik för att jobba och trivas här!

SCB är en central del av Sverige och förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Effektiva och kvalitativa IT-lösningar är avgörande för att SCB ska kunna utföra sitt uppdrag. Här skapas helhetslösningar, från kravfångst till arkitektur, systemutveckling, test, produktionssättning och förvaltning. Sedan ett par år finns hela IT-avdelningen samlad i Örebro.
– Det finns många olika roller här och varje funktion är viktig. Det finns ständigt nya intressanta utmaningar och vi stödjer hela statistikproduktionsprocessen med både produktunika och generella system, säger Alexander Thorell, som är IT-arkitekt.

Vill du ha ett samhällsnyttigt jobb inom IT? Klicka här för mer information

Agilt och teambaserat
Tack vare bredden finns många olika karriärmöjligheter. IT-avdelningen på SCB har en agil och teambaserad organisation, som utgår från krav och behov.
– Det finns en öppenhet för att testa andra roller inom IT och det finns ett stort utbud av kompetensutveckling. Den tekniska utvecklingen går ju snabbt, så det är viktigt att hänga med angående ny teknologi och nya lösningar, berättar systemutvecklaren Carolina Koivuniemi.
Med sina cirka 130 medarbetare är SCB en av de största IT-arbetsgivarna i Örebrotrakten. Det centrala läget i regionen och de goda kommunikationerna gör att det är lätt att pendla från flera andra orter. IT-avdelningen präglas av en mångfald av personer i olika åldrar med olika erfarenheter och en relativt jämn könsfördelning.
– Det är roligt att se att det jobbar så många kvinnor här och att vi har en så bra blandning av olika åldrar. För oss som är ganska nyutexaminerade är det tryggt med så många erfarna kolleger, säger Carolina.

Samhällsbidrag
SCB söker nu IT-specialister som vill vara med och utveckla verksamheten framåt, med ökad digitalisering och automatisering. Det krävs ingen särskild statistikkompetens, utan du kommer långt med relevant IT-examen, driv och engagemang. Här får du chansen att utvecklas professionellt och arbeta med helhetstänkande. Dessutom lämnar du ett viktigt bidrag till samhället.
– Här är man en del av något större och en viktig kugge i demokratin, framhåller Alexander. Det gör jobbet extra stimulerande och meningsfullt.

Vill du ha ett samhällsnyttigt jobb inom IT? Klicka här för mer information

SCB

Just nu söker SCB dig som har en examen inom systemvetenskap eller liknande kunskap. Vi ser gärna att du kan till exempel C#, SQL, SQL Server, Webbramverk, Microsoft .NET Frame-work eller Visual Studio. Hos oss får du möjlighet att både jobba brett och att specialisera dig inom ett visst område. Vi har ett agilt och teambaserat arbetssätt. SCB jobbar tillsammans med statistikbyråer och organisationer runt om i världen och är delaktiga i det europeiska statistiksamarbetet.

www.scb.se

Cyberhot ökar i digitaliserat samhälle

Ellen Grev, chef för Saabs affärsenhet Cyber Security. Foto: Johan Marklund
Ellen Grev, chef för Saabs affärsenhet Cyber Security. Foto: Johan Marklund

Sverige ligger i framkant när det gäller att digitalisera och är bra på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Men det finns en eftersläpning vad beträffar säkerheten.

Vi måste stänga gapet mellan den snabba digitala utvecklingen och den växande hotbilden. Detta borde vara ett absolut krav och en topprioritet när man utvecklar nya digitala lösningar, säger Ellen Grev, chef för Saabs affärsenhet Cyber Security, som är ledande inom utvecklingen av cyberskydd.

Aggressiva attacker i gråzon
– Cyberhoten mot Sverige ökar och alla samhällssektorer är utsatta. Idag handlar försvaret av Sverige inte bara om att skydda landets territoriella gränser utan också de digitala gränserna och tillgångarna. Vi måste värna om Sveriges digitala suveränitet, säger Ellen Grev.
Det finns flera typer av attacker, som mestadels sker i en så kallad gråzon, där attackerna är aggressiva och fientliga. Ofta är de statsunderstödda, med syftet att stjäla information, kunskap och innovationer. Sabotage för att skada förtroendet för landet eller enskilda företag är också förekommande liksom spridande av desinformation. Det kan bli enormt kostsamt att reparera skadorna efter en cyberattack och i värsta fall kan kritiska samhällsfunktioner slås ut helt.

AI hanterar stora datamängder
Artificiell intelligens, AI, kan vara ett effektivt verktyg i arbetet med cybersäkerhet och rent generellt för att sortera de stora datamängder som genereras dagligen. På Saabs affärsenhet Cyber Security utvecklas AI bland annat för att dra slutsatser om mönster och avvikelser i stora datamängder.
– AI är oöverträffat på att hantera stora datamängder och kan användas för att upptäcka och analysera hot och för att filtrera vad som är verkligen är ett hot och inte bara brus. Då kan människor fokusera på de riktiga hoten, så att vi använder den mänskliga kompetensen där den gör mest nytta, förklarar Ellen Grev.

Data som råvara
– Det handlar inte bara om att kunna skydda vår digitala värld utan också att dra nytta av den och datan som den genererar. Sverige ligger generellt i framkant och har stor innovationskraft, trots att vi är ett litet land. Vi har tagit vara på resurserna och har hög kompetens och utbildningsnivå, säger Ellen Grev.
– Nu och framöver kommer data att vara en viktig resurs. Det är råvara för framtidens innovationer och förmågor, nya jobb och ny kompetens. Vi behöver se till att behålla den råvaran i Sverige och inte låta den hamna hos utländska moln- och it-leverantörer.

Kompetensbrist inom cybersäkerhet
Hon framhåller att det idag råder stor kompetensbrist i Sverige inom cybersäkerhet och det krävs skarpa ingenjörer och it-specialister inom cybersäkerhetsområdet, personer med en bredd och olika erfarenheter.
– Det är en utmaning i hela landet att hitta rätt kompetens. Detta är ett snabbt växande område, där drivkraft och intresse är nog så viktiga som formell kompetens, så det finns stora möjligheter till en spännande karriär, avslutar Ellen Grev.

Teknik i framkant och agila team på Pensionsmyndigheten

Viktor Hamnholm Löfgren, testare, Daniel Stagnell, systemarkitekt och Farah Alrobaye, systemvetare hos Pensionsmyndigheten. Foto: Gonzalo Irigoyen
Viktor Hamnholm Löfgren, testare, Daniel Stagnell, systemarkitekt och Farah Alrobaye, systemvetare hos Pensionsmyndigheten. Foto: Gonzalo Irigoyen

Vill du arbeta i agila team, med den allra senaste tekniken och med uppgifter som gör verklig samhällsnytta? Pensionsmyndigheten erbjuder en rad spännande karriärmöjligheter, i en öppen, prestigelös och kreativ arbetskultur.

I takt med att samhället blir allt mer digitaliserat ökar kraven på våra myndigheter att tillhandahålla snabba, effektiva och säkra digitala tjänster till medborgarna. På Pensionsmyndigheten ligger man därför i den absoluta framkanten när det gäller teknik och digitala lösningar. Det är en kreativ, dynamisk och snabb arbetsplats, där du verkligen kan göra avtryck.
– Jag kom hit för sju år sedan och blev redan då överraskad över hur modern tekniken var. Sedan dess har utvecklingen gått enormt snabbt, så vi befinner oss verkligen i framkant, berättar systemvetaren Farah Alrobaye. Farah kommer från telekombranschen, och när hon började på Pensionsmyndigheten var det i rollen som testare. Idag arbetar hon som scrum master och leder ett agilt utvecklingsteam.

Snabbt tempo
Kollegan Viktor Hamnholm Löfgren började på Pensionsmyndigheten för två år sedan, direkt efter examen från yrkeshögskola, där han pluggade test-automatisering. Nu jobbar han som testare, med fokus på automatiserad testning. Parallellt med detta gör han en hel del utvecklingsarbete.
– Det är ett högt tempo, med korta ledtider och det händer mycket hela tiden. Här är det inga kvartalsreleaser, utan vi släpper koder kontinuerligt. Så fort något är klart så släpps det ut i produktionen, vilket är spännande och kul, säger han.

Avdelningar tänker lika
Arbetssättet på avdelningen är utpräglat agilt, med sammansvetsade utvecklingsteam, där systemarkitekter, utvecklare, testare och andra kompetenser arbetar tätt tillsammans. Teamen har stor självständighet och ett nära samarbete med andra team.
– Det är ett kreativt och stimulerande sätt att arbeta på. Kompetensen inom teamen är hög och det är prestigelöst. Det finns alltid någon att rådfråga eller bolla idéer med och man har stor frihet så länge man levererar, berättar Daniel Stagnell, systemarkitekt, som arbetat i den statliga sektorn i 18 år. Till Pensionsmyndigheten kom han i höstas, lockad av möjligheten att jobba med avancerad it i nära samarbete med verksamheten.
– Verksamheten är i högsta grad delaktig i det vi gör. Vi för tillsammans en ständig diskussion om myndighetens behov, vart tekniken är på väg och hur vi ska prioritera. Dessutom utmärker sig Pensionsmyndigheten på så sätt att det inte bara är inom it som vi arbetar agilt. Hela myndigheten har en kunddriven, agil organisation. De olika avdelningarna tänker lika och vi talar samma språk.

Pröva sina vingar
Alla tre lyfter fram att Pensionsmyndigheten är en arbetsplats där det är lätt att trivas och där man har stora möjligheter att testa olika roller och pröva sina vingar. Man uppmuntras att pröva nytt om man så vill, eller att fördjupa sina kunskaper och bli specialist om man är särskilt lockad av något specifikt område. It-avdelningen har cirka 300 medarbetare i Stockholm och i Luleå. Bland kompetenserna finns exempelvis DevOpsspecialister, systemarkitekter, frontendutvecklare, utvecklingsledare, javautvecklare, it-säkerhetsspecialister, agila coacher, UX-designers och testare.
– Eftersom vi är en så pass stor it-avdelning, som dessutom växer, så finns det en stor flexibilitet att jobba inom andra roller, tillfälligt eller under en längre tid. Det är väldigt omväxlande och utmanande och man utvecklas snabbt. Som ny får man stort stöd av sina kollegor, säger Viktor.
Gemensamt för Farah, Viktor och Daniel är att de inte bara vill arbeta med it i framkant. Avgörande för dem när de sökte sig till Pensionsmyndigheten var en vilja att bidra till samhället och göra nytta i ett större sammanhang. Pensionsmyndighetens verksamhet påverkar alla i samhället och det är centralt att tjänsterna är säkra, effektiva och möter medborgarnas förväntningar.
– Det är en viktig produkt och en viktig organisation, säger Farah. Här skapar vi nytta och värde för alla medborgare.

Pensionsmyndighetens IT-avdelning

Pensionsmyndighetens it-avdelning har cirka 300 medarbetare i Stockholm och Luleå. Utvecklare, testare och systemspecialist är de vanligaste rollerna. Vi har omkring 5 000 000 rader kod i våra tjänster och 200 000 automatiserade processer. Våra medarbetare trivs – 97 procent är stolta över att arbeta här och 96 procent har förtroende för sin chef och upplever att de får stöd från sina kollegor, enligt vår medarbetarundersökning. Vi jobbar agilt och med teknologi i framkant.

Nyfiken? Läs mer på pensionsmyndigheten.se/itjobb